Połączenie z MS Access za pomocą ASP

Aby uzyskać dostęp do bazy danych programu Access z witryny ASP, potrzebne jest połączenie z bazą danych ADO.

Można je skonfigurować w następujący sposób:

<%
dim conn

function OpenConn( DBPath )

Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & DBPath 

end function

OpenConn("d:\web\localuser\domain.dk\database\database.mdb")
%>

Jeśli używasz JavaScript jako domyślnego języka w ASP, możesz użyć następującego ciągu połączeń:

<%
Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection");
Conn.Open("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & Server.MapPath("database.mdb"))
%>

Artykuły z kategorii pomocy technicznej: ASP & ASP.NET