Warunki

Dziękujemy za zapoznanie się z naszymi warunkami.

Nasze warunki zostały przygotowane zarówno dla Twojej, jak i naszej ochrony. Ogólnie rzecz biorąc nie chcemy, aby Twoje doświadczenia z nami były złe, nie żądamy Twojego pierworodnego ani nie stawiamy innych nierozsądnych wymagań.


1 Preambuła

1.1 Niniejsze Warunki mają na celu opisanie warunków współpracy pomiędzy klientem a Simply.com.

1.2 Mają one zastosowanie do wszystkich rodzajów umów zawieranych pomiędzy Stronami, o ile Klient zaakceptował Warunki.

1.3 Jeśli umowę z Simply.com zawiera osoba prywatna, warunki konsumenckie mające zastosowanie do tej umowy przedstawiono poniżej.

1.4 Simply.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania na bieżąco zmian w Warunkach bez wcześniejszego powiadomienia, jednak pod warunkiem, że zaktualizowany i obowiązujący Regulamin jest zawsze dostępny na stronie Simply.com. Jeżeli zmiana zostanie uznana za istotną, konsumenci zostaną o niej poinformowani z 30-dniowym wyprzedzeniem.

2 Definicje

2.1 „Warunki” definiuje się jako niniejsze Warunki.

2.2 „Simply.com” jest skrótem od Simply.com A/S, nr CVR 29412006

2.3 „Rozwiązanie” definiuje usługi i produkty, które Simply.com dostarcza klientowi.

2.4 „Strony” to zbiorcze określenie klienta i Simply.com.

2.5 „Konto” oznacza konto w serwisie Simply.com, do którego są przypisywane Rozwiązania i na którym można nimi zarządzać.

2.6 „Umowa abonamentowa” dotyczy zakupu produktów hostingowych za pośrednictwem serwisu Simply.com.

2.7 „Ruch” oznacza ruch internetowy do i z Rozwiązania klienta, który jest dostarczany za pośrednictwem infrastruktury Simply.com i połączenia internetowego.

3 Warunki płatności, ceny i opłaty

3.1 Wszystkie ceny na stronie Simply.com są z zasady podawane w EUR/DKK/SEK. To, czy VAT jest wliczony w cenę, zależy od waluty i będzie zawsze podane na stronie internetowej.

3.2 Wszystkie Rozwiązania muszą być opłacane poprzez płatności online.

3.3 Klient może bezpłatnie obniżać lub podwyższać wersję swojego rozwiązania przy użyciu swojego panelu sterowania.

3.4 W przypadku rozszerzenia wersji produktu klient musi zapłacić różnicę w cenie między produktem pierwotnym a zmienionym za pozostałą część pierwotnego okresu zobowiązania. Nowy produkt będzie rozliczany niezależnie dopiero od następnego okresu rozliczeniowego.

3.5 Jeśli klient obniży wersję produktu, musi nadal płacić cenę pierwotnego produktu przez pozostały okres pierwotnego zobowiązania. Nowy produkt będzie rozliczany niezależnie dopiero od następnego okresu rozliczeniowego.

3.6 Simply.com zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów typograficznych, zmian cen, wycofanych produktów i niepowodzeń w dostawach od podwykonawców.

3.7 Simply.com może zmieniać wszystkie ceny i opłaty z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Zmiana cen w istniejących umowach wchodzi w życie w następnym okresie rozliczeniowym.

3.8 W przypadku okoliczności niezależnych od Simply.com, w tym prawnych lub sądowych, jak również wprowadzenia podwyżek cen przez podwykonawców, Simply.com ma prawo do podniesienia cen bez uprzedzenia. W przypadku wzrostu kosztów energii Simply.com zastrzega sobie prawo do nałożenia odpowiedniej opłaty za energię w celu pokrycia zwiększonych kosztów energii. Klient będzie informowany o takich zmianach cen i opłatach z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

4 Tworzenie

4.1 Simply.com rozpocznie tworzenie Rozwiązania natychmiast po otrzymaniu płatności od klienta.

4.2 Aby zawrzeć umowę z Simply.com, klient musi być pełnoletni, posiadać ważną zgodę od opiekuna prawnego lub być zarejestrowaną spółką. Jeśli tak nie jest, zawarcie umowy nie będzie możliwe.

4.3 Po utworzeniu klient otrzyma e-mail z informacją o zamówionym rozwiązaniu, a także ewentualne dalsze instrukcje.

5 Własność

5.1 Osoba, której dane są zarejestrowane na koncie w Simply.com, będzie prawnym właścicielem konta, w tym Rozwiązań znajdujących się na koncie.

5.2 Każda osoba, której klient przyzna dostęp do Konta, będzie uprawniona do zarządzania i modyfikowania Rozwiązań oraz informacji związanych z Kontem.

5.3 Jeśli klient zaktualizuje swoje konto o nowe informacje, zostanie automatycznie dokonana próba analogicznego zaktualizowania informacji w bazie danych whois dla każdej domeny zarejestrowanej na tym koncie. Dlatego Simply.com zawsze uważa właściciela konta za właściciela domeny.

6 Warunki świadczenia usług hostingowych

6.1 Informacje ogólne

6.1.1 Umowa abonamentowa obowiązuje przez 12 pełnych miesięcy od dnia zamówienia usługi hostingu, można ją co roku przedłużać na kolejny okres.

6.1.2 Jeżeli Umowa Abonamentowa nie zostanie przedłużona, umowa wygasa z określonym terminem wygaśnięcia. Po wygaśnięciu dane nie będą już dostępne dla klienta. 2 tygodnie po pierwotnym wygaśnięciu Umowy Subskrypcji produkt zostaje usunięty wraz ze wszystkimi powiązanymi danymi. Po tym czasie Umowa Subskrypcji jest uważana za rozwiązaną.

6.2 Korzystanie z hostingu

6.2.1 Rozwiązania Simply.com nie mają pełnić funkcji zewnętrznego dysku twardego do przechowywania danych takich jak zip, mp3, avi, iso i podobne, lecz mają być miejscem do wystawiania i sprzedaży dla przedsiębiorców i osób prywatnych. Z tego powodu nie jest dozwolone przechowywanie dużych archiwów plików do darmowego pobierania lub oglądania/streamingu bez wcześniejszego uzgodnienia z Simply.com.

6.2.2 Simply.com będzie stale oceniać działanie skryptów/programów/danych, które mogą obciążać serwer lub powodować awarie. W takim przypadku Simply.com może tymczasowo w dowolnym momencie zawiesić dostęp do hostingu. Zwykle jednak odbywa się to w porozumieniu z uprawnionym.

6.2.3 Jeśli produkt jest używany do wysyłania spamu, phishingu itp., Simply.com zastrzega sobie prawo do tymczasowego zablokowania dostępu do produktu bez uprzedzenia do czasu, aż problem zostanie rozwiązany. Dotyczy to również sytuacji, gdy właściciel produktu nie jest świadomy takiego niewłaściwego użytkowania lub nie jest za nie bezpośrednio odpowiedzialny.

6.2.4 Simply.com z zasady oferuje darmowy ruch dla wszystkich usług hostingu. Rażąco nieprawidłowe użytkowanie może jednak skutkować wykluczeniem z serwerów Simply.com lub ograniczeniem przepustowości. Przykładami rażąco nieprawidłowego użytkowania są naruszenie zasad dotyczących zawartości strony internetowej oraz nadmierny ruch na stronie.

7 Warunki dotyczące domen

7.1 Rejestracja domeny

7.1.1 Zamawiając domenę klient oświadcza, że korzystanie przez niego z nazwy domeny nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich. Simply.com nie ponosi odpowiedzialności za straty osób trzecich wynikające z nieuprawnionego korzystania z domeny przez klienta.

7.1.2 Simply.com udostępnia swój tester domen w celu umożliwienia klientowi sprawdzenia, czy nazwa domeny jest dostępna. Simply.com nie może zagwarantować, że będzie możliwa rejestracja każdej nazwy domeny znalezionej przez tester domen.

7.1.3 Rejestrując nazwy domen w Simply.com (z wyjątkiem nazw domen .dk), klient akceptuje następujące warunki Key-Systems: Registration Agreement of Key-Systems.

7.1.4 Firma Simply.com będzie wyraźnie wskazana przez rejestratora domeny jako Designated Agent w odniesieniu do każdej TLD zarejestrowanej, zarządzanej lub przeniesionej za pośrednictwem panelu sterowania Simply.com.

7.1.5 Jeśli informacja o rejestratorze zostanie zmieniona, rejestrator domeny zgadza się, że domena nie będzie zablokowana przez 60 dni.

7.1.6 Simply.com nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niepowodzenie zamówienia domeny.

7.1.7 Należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi dla każdej domeny najwyższego poziomu, a także z warunkami innych dostawców zewnętrznych:

7.2 Odnawianie domen

7.2.1. Odnawianie nazw domen odbywa się z zasady poprzez panel sterowania klienta na Simply.com. Jeśli automatyczne odnawianie nie jest włączone, klient przed wygaśnięciem domeny otrzyma przypomnienie o jej odnowieniu. Klient zawsze odpowiada za zapewnienie terminowego odnowienia swoich domen.

7.2.2 Jeśli klient nie odnowi swojej domeny w terminie, zostanie ona poddana kwarantannie (redemption) przez właściwy rejestr. Jeśli klient chce odnowić domenę, gdy jest ona poddana kwarantannie, rejestr może pobierać opłatę za odnowienie, którą Simply.com następnie obciąży klienta.

7.2.3 Klient może swobodnie wybierać, czy odnowienie domen .dk ma odbywać się za pośrednictwem Simply.com czy Punktum dk A/S, jednak Punktum dk postanowił, że odnowienie domeny .dk za pośrednictwem Simply.com jest możliwe tylko do 1 miesiąca przed wygaśnięciem domeny w Punktum dk.

7.2.4 Jeśli Klient odnawia nazwę domeny .dk za pośrednictwem Simply.com, Simply.com zasadniczo będzie próbował zarządzać domeną za pośrednictwem obsługi dealerów Punktum dk.

7.2.5 Jako część procedury odnowienia domen .dk, określonej przez Punktum dk A/S, może to, jako warunek odnowienia domeny, wymagać od Simply.com, że na krótko i tymczasowo przyjmie rolę płatnika domeny .dk przed wykonaniem odnowienia domeny. Bezpośrednio po odnowieniu domeny .dk, rola płatnika zawsze zostanie zwrócona rejestrantowi domeny wymienionemu w Punktum dk.

7.2.6 Jeżeli Simply.com zarządza nazwą domeny .dk Klienta za pośrednictwem obsługi dealerów, Klient zgadza się, że Simply.com ma prawo do dokonywania płatności do Punktum dk, zmiany serwerów nazw, zmiany danych kontaktowych i anulowania nazwy domeny w imieniu Klienta. Klient może to zmienić w dowolnym momencie za pośrednictwem samoobsługi Punktum dk.

7.3 Spory dotyczące domen

7.3.1 Spory dotyczące domen .dk muszą być rozstrzygane przez właściwą izbę odwoławczą (Domæneklagenævnet).

7.3.2 Spory dotyczące innych domen najwyższego poziomu muszą być rozstrzygane z zastosowaniem procedury UDRP Administrative Procedure instytucji ICANN.

8 Odpowiedzialność klienta

8.1 Informacje ogólne

8.1.1 Klient jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrych obyczajów i zasad porządkowych podczas korzystania z sieci i serwerów Simply.com. Dobre obyczaje i porządek w szerokim rozumieniu oznaczają, że klient nie może wykorzystywać usług Simply.com do łamania duńskiego prawa ani w jakikolwiek sposób sprawiać problemów innym firmom lub osobom prywatnym. Jeśli klient nie ma pewności, czy dane działanie w ramach Rozwiązania jest dozwolone, powinien skontaktować się z Simply.com w celu uzyskania wskazówek.

8.2 Dane podstawowe i pozwolenia

8.2.1 Klient jest zobowiązany do aktualizowania swoich danych w Simply.com, tak aby dane adresowe, kontaktowe i dane do faktury były zawsze aktualne. Dane podstawowe mogą być aktualizowane poprzez panel sterowania klienta.

8.2.2 Klient zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących ustaw i przepisów w związku z prowadzoną przez siebie działalnością. Klient przyjmuje również do wiadomości, że Simply.com nie sprawuje żadnej kontroli nad treścią informacji, które klient wysyła za pomocą Rozwiązania, oraz że to klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że dane, które wysyła i otrzymuje, są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi ustawami i przepisami.

8.2.3 Klient jest zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych i odpowiednich pozwoleń i zatwierdzeń od wszelkich właściwych organów publicznych, odnoszących się do instalacji, użytkowania i własności Rozwiązania dostarczanego przez Simply.com.

9 Postępowanie z treściami nielegalnymi lub naruszającymi prawo

9.1 Możliwości reakcji ze strony Simply.com

9.1.1 Jako dostawca usług hostingowych Simply.com udostępnia Rozwiązanie, które umożliwia klientowi przechowywanie i rozpowszechnianie swoich danych. Klient ma z zasady do prawo swobodnego dysponowania własnymi danymi oraz samym Rozwiązaniem, a także ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie, że Rozwiązanie nie zawiera treści niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich.

9.1.2 Jeśli klient przechowuje, publikuje lub linkuje teksty, obrazy, filmy, pliki dźwiękowe lub inne informacje, które Simply.com może z uzasadnionym prawdopodobieństwem ocenić jako nielegalne lub naruszające prawa osób trzecich, Simply.com zastrzega sobie prawo – bez uprzedzenia – zawiesić rozwiązanie klienta nie ponosząc odpowiedzialności za ewentualne straty, które klient może ponieść w wyniku takiego zawieszenia.

9.1.3 Powyższe ma również zastosowanie w przypadku, gdy Simply.com stwierdzi, że treści użyte w Rozwiązaniu klienta naruszają prawo lub może być obraźliwe.

9.2 Zapytanie od osoby trzeciej

9.2.1 Jeśli Simply.com otrzyma od strony trzeciej powiadomienie wskazujące, że Rozwiązanie klienta zawiera treści niezgodne z prawem, Simply.com poinformuje klienta o takim powiadomieniu.

9.2.2 W celu zapewnienia zwolnienia z odpowiedzialności, Simply.com ma obowiązek ocenienia, czy kwestionowane treści są niezgodne z prawem lub naruszają prawa osób trzecich (§ 16 ustawy o handlu elektronicznym). W swojej ocenie Simply.com będzie w możliwym zakresie uzyskiwać i dołączać odpowiednią dokumentację prawną, taką jak np. orzeczenie, postanowienie sądu lub dowód własności praw. Jeśli Simply.com w takim kontekście i z uzasadnionym prawdopodobieństwem stwierdzi, że Rozwiązanie klienta zawiera materiały niezgodne z prawem lub naruszające udokumentowane prawa, Simply.com ma prawo – bez uprzedzenia – zawiesić takie Rozwiązanie klienta nie ponosząc odpowiedzialności za ewentualne straty, które klient może ponieść w wyniku takiego zawieszenia.

10 Prawa Simply.com

10.1 Simply.com ma zawsze prawo do zawieszenia Rozwiązania klienta bez uprzedzenia, jeśli klient naruszył niniejsze Warunki. Simply.com prześle wtedy pisemne uzasadnienie zawieszenia, ewentualnie wskazując na warunek, który został naruszony. Zakłócanie i pogarszanie działalności Simply.com oraz klientów jest uznawane za niewłaściwe korzystanie z Rozwiązania. Może to w dowolnym momencie prowadzić do zawieszenia lub wypowiedzenia korzystania z Rozwiązania. Simply.com ma zawsze swobodę w kwestii definiowania niewłaściwego korzystania.

10.2 Simply.com zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia klientowi bieżącego Rozwiązania z zachowaniem 30-dniowego okresu pisemnego wypowiedzenia. W przypadku, gdy klient dokonał przedpłaty za okres, który został przerwany z powodu wypowiedzenia umowy przez Simply.com, klient ma prawo do zwrotu przedpłaconej kwoty za tę część okresu przedpłaty, w której oferowanie produktu zostało wypowiedziane.

11 Odpowiedzialność Simply.com

11.1 Simply.com nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie lub wtórne straty lub szkody, w tym utratę przewidywanych zysków, utratę danych lub ich odzyskanie, utratę renomy, straty związane z transferami płatności, awarie techniczne, nieautoryzowany dostęp, wadliwą konfigurację strony internetowej lub inne podobne straty wtórne, wynikające z korzystania z systemu, ani za straty wynikające z braku funkcji systemu, niezależnie od tego, czy Simply.com poinformowano o możliwości wystąpienia takich strat, czy nie, i niezależnie od tego, czy Simply.com można obciążyć odpowiedzialnością za takie straty z powodu zaniedbania lub z innego powodu.

11.2 Simply.com dokłada wszelkich starań, aby systemy były dostępne 24 godziny na dobę, przez cały rok. Simply.com ma jednak prawo do przerwania działania, jeśli jest to konieczne z powodu konserwacji lub innych kwestii technicznych. O ile to możliwe, takie przerwy w działaniu zostaną zgłoszone z wyprzedzeniem.

12 Odszkodowanie

12.1 Strony ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą zgodnie z ogólnymi zasadami prawa duńskiego. Kwota odszkodowania będzie ograniczona do opłaty za rozwiązanie.

12.2 Simply.com nie ponosi odpowiedzialności za następujące rodzaje strat:

  • Straty operacyjne lub pośrednie.
  • Koszty ponoszone przez klienta na wynagrodzenia oraz koszty zewnętrzne związane z aktualizacją utraconych danych i odtworzeniem systemów.
  • Koszty ponoszone przez klienta w związku z zewnętrznymi usługami konsultingowymi i doradczymi.
  • Utrata zysku i/lub wartości firmy przez klienta.

13 Siła wyższa

13.1 Żadna ze Stron nie ponosi w ramach niniejszej umowy odpowiedzialności wobec drugiej Strony za jakiekolwiek okoliczności pozostające poza jej uzasadnioną kontrolą, których nie mogła przewidzieć, uniknąć ani przezwyciężyć w momencie podpisywania niniejszej umowy.

13.2 Na siłę wyższą można się powołać jedynie wtedy, gdy dana Strona powiadomiła o niej drugą Stronę na piśmie w ciągu 5 dni roboczych od zaistnienia sytuacji siły wyższej.

13.3 Przypadki siły wyższej mogą obejmować wyładowania atmosferyczne, powodzie, klęski żywiołowe, awarie zasilania, awarie telekomunikacyjne, pożary, uszkodzenia przez dym, wybuch, uszkodzenia spowodowane przez wodę, brak lub opóźnienia w wydaniu pozwolenia przez organy władzy, interwencje rządowe, wandalizm, włamanie, terroryzm, sabotaż, konflikty zbrojne, zamieszki, przestoje w pracy, strajki i lokauty, w tym strajki i lokauty własnych pracowników Simply.com i podwykonawców. Powyższe ma zastosowanie również wtedy, gdy Simply.com jest stroną w sporze i gdy spór dotyczy tylko części funkcji Simply.com.

14 Odsprzedaż

14.1 Jeśli zamówienie jest składane w celu odsprzedaży, wymagane jest, aby końcowy klient był świadomy roli Simply.com jako dostawcy. Simply.com zaleca, aby relacja kliencka została nawiązana pomiędzy końcowym klientem a Simply.com.

14.2 Klient nie może odsprzedawać produktów Simply.com pod własną nazwą, jeśli prowadzi to do prowadzenia przez klienta działalności konkurencyjnej wobec Simply.com.

15 Przeniesienie praw

15.1 Strony są wzajemnie uprawnione do przeniesienia wszystkich swoich praw i obowiązków wynikających z umowy, w tym prawa do korzystania ze świadczonych usług, w całości lub w części, na spółki powiązane, pod warunkiem, że druga Strona została o tym powiadomiona na piśmie co najmniej jeden miesiąc przed dokonaniem przeniesienia. Przeniesienie nie może postawić żadnej ze Stron w niekorzystnej sytuacji finansowej lub biznesowej w porównaniu z sytuacją sprzed przeniesienia.

15.2 Simply.com nie może bez pisemnej zgody klienta przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie. Klient nie może bez uzasadnionego powodu odmówić wyrażenia na to zgody.

16 Prawo do odstąpienia od umowy i wypowiedzenia umowy

16.1 W przypadku zamówienia domeny dostarczany jest produkt dostosowany do potrzeb klienta. Klient przyjmuje do wiadomości, że Simply.com rozpocznie realizację zamówienia natychmiast po zarejestrowaniu płatności oraz że ogólne prawo do odstąpienia od umowy zawarte w § 18 ustęp 1 ustawy o umowach konsumenckich wygasa z chwilą zarejestrowania usługi zgodnie z § 18 ustęp 2 nr 3 tejże ustawy. Ani klienci biznesowi, ani konsumenci nie mogą zatem odstąpić od zamówienia domeny i nie otrzymają zwrotu opłaty rejestracyjnej za błędnie zamówioną domenę.

16.2 Przy tworzeniu usługi hostingu prawo do odstąpienia od umowy obowiązuje przez 14 dni.

16.3 Wszystkie Umowy abonamentowe są fakturowane z góry na okres 12 miesięcy. Rozwiązanie Umowy abonamentowej następuje automatycznie, jeżeli Umowa nie zostanie przedłużona przez klienta.

16.4 Po zaksięgowaniu płatności za Rozwiązanie opłaty za nieprawidłowo zamówione lub nieukończone okresy z zasady nie podlegają zwrotowi.

17 Przetwarzanie danych osobowych

17.1 W ramach dostarczania przez Simply.com Rozwiązania, Simply.com będzie przetwarzać ewentualne dane osobowe przekazane przez klienta. Warunki tego przetwarzania reguluje umowa o przetwarzaniu danych zawarta między Stronami. Klient może zażądać i zawrzeć z Simply.com umowę o przetwarzaniu danych poprzez swój panel sterowania.

17.2 Simply.com ma obowiązek zastosować niezbędne techniczne i organizacyjne środki zabezpieczające przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą lub uszkodzeniem danych klienta oraz przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

18 Poufność

18.1 Strony zobowiązują się traktować jako poufne wszelkie informacje dotyczące spraw drugiej Strony. Ponadto Strony zobowiązują się do nieujawniania takich poufnych informacji osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony oraz do wykorzystywania takich poufnych informacji wyłącznie w celu opisanym w Umowie.

18.2 Za informacje poufne uważa się wszelkie informacje dotyczące działalności Stron, w tym partnerów handlowych Stron, lub spraw biznesowych, o których Strony dowiedziały się w wyniku wzajemnych kontaktów, z wyjątkiem informacji podanych przez Strony do wiadomości publicznej.

18.3 Strony są uprawnione do ujawniania organom publicznym informacji o drugiej Stronie w celu wypełnienia zobowiązań prawnych. Druga strona jest zobowiązana do ujawnienia poufnych informacji w jak najbardziej ograniczonym zakresie, jednak bez obchodzenia w jakikolwiek sposób wymagań organów publicznych.

18.4 Zobowiązanie do zachowania poufności pozostaje w mocy również po zakończeniu stosunku umownego między Stronami.

19 Handel z przedsiębiorstwami zagranicznymi

19.1 Współpracując z firmami z UE, gdzie Simply.com nie nalicza podatku VAT, klient jest zawsze zobowiązany do podania Simply.com ważnego numeru VAT. Simply.com ma prawne zobowiązanie do przekazywania duńskim organom publicznym wykazów sprzedaży. W przypadku obciążenia Simply.com podatkiem VAT w wyniku podania nieprawidłowego lub nieważnego numeru VAT, Simply.com zastrzega sobie prawo do przeniesienia tego kosztu na klienta.

20 Jurysdykcja

20.1 Niniejsze Warunki należy interpretować zgodnie z prawem duńskim.

20.2 Strony zobowiązują się dążyć w drodze negocjacji do polubownego rozwiązywania sporów oraz dokładać starań, aby osiągnąć to w sposób, który nie będzie wpływał na pozostałą produkcję i inne usługi świadczone przez Strony.

20.3 W przypadku braku polubownego rozwiązania po negocjacjach, sprawa zostanie ostatecznie i wiążąco rozstrzygnięta w drodze arbitrażu zgodnie z zasadami Duńskiego Instytutu Arbitrażu (Det Danske Voldgiftsinstitut ) lub przez duński sąd wybrany przez Simply.com.

21 Kontakt

21.1 Simply.com oferuje bezpłatne i nieograniczone wsparcie poprzez nasz system pomocy technicznej online na stronie www.simply.com/support.

21.2 Jeśli klient chce złożyć skargę do Simply.com, może to zrobić poprzez system pomocy technicznej online Simply.com.