Hur ansluter jag till en MS Access databas?

När du öppnar en Access-databas behöver du en ADO-databasanslutning.
Den kan ställas in enligt följande:

<%
dim conn

function OpenConn( DBPath )

Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & DBPath 

end function

OpenConn("d:\web\localuser\domain.se\database\database.mdb")
%>

Om du använder JavaScript som standardspråk för ASP kan följande anslutning användas:

<%
Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection");
Conn.Open("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("database.mdb"));
%>

Artikel från supportkategorin: ASP