Villkor

Tack för att du läser våra användarvillkor.

Våra villkor är skrivna för både ditt och vårt skydd. Generellt sett är vi inte ute efter att göra din upplevelse med oss ​​dålig, kräva din förstfödda eller ställa orimliga krav.


1 Inledning

1.1 Dessa Avtalsvillkor har som föremål att beskriva handelsvillkoren mellan kund och Simply.com.

1.2 Avtalsvillkoren gäller för alla typer av avtal mellan Parterna, om kunden har accepterat Avtalsvillkoren.

1.3 Om en privatperson ingår ett avtal med Simply.com är följande information om konsumentvillkoren som gäller för det avtalet.

1.4 Simply.com förbehåller sig rätten att göra ändringar i villkoren fortlöpande utan föregående meddelande, förutsatt att de uppdaterade och tillämpliga villkoren alltid finns tillgängliga på Simply.coms webbplats. Om en förändring betraktas som betydande, kommer kunder att meddelas om ändringen med 30 dagars varsel.

2 Definitioner

2.1 "Villkor" definieras som dessa villkor.

2.2 "Simply.com" är en förkortning för Simply.com A/S, CVR.nr. 29412006

2.3 "Lösning" definierar de tjänster, service och produkter som Simply.com tillhandahåller kunden.

2.4 "Parterna" används som en gemensam term för kunden och Simply.com.

2.5 "Kontot" betyder det Simply.com-konto som Lösningar är tilldelade och hanteras genom.

2.6 "Prenumerationsavtal" används för inköp av produkter på webbhotell som görs via Simply.coms webbplats.

2.7 Trafik" avser internetbaserad trafik till och från kundens lösning, som levereras via Simply.coms infrastruktur och Internet-anslutning.

3 Betalningsvillkor, priser och avgifter

3.1 Alla priser på Simply.com's hemsida är som utgångspunkt angivet i EUR/SEK/DKK. Om huruvida moms är inkluderat i priset, avhänger den respektive valutan och kommer alltid vara upplyst på hemsidan.

3.2 Alla Lösningar ska som utgångspunkt betalas via onlinebetalning.

3.3 Kunden kan göra en uppgradering eller nedgradering av sin Lösning gratis via sin kontrollpanel.

3.4 Om kunden uppgraderar en produkt måste kunden betala prisskillnaden för den ursprungliga produkten och den uppgraderade produkten för återstoden av den ursprungliga bindningsperioden. Först från nästa faktureringsperiod debiteras den uppgraderade produkten oberoende.

3.5 Om kunden nedgraderar en produkt måste kunden fortsätta betala priset för den ursprungliga produkten under återstoden av den ursprungliga bindningsperioden. Först från nästa faktureringsperiod debiteras den nedgraderade produkten oberoende.

3.6 Simply.com gör reservationer för skrivfel, prisändringar, avvecklade varor och underleverantörsfel.

3.7 Simply.com kan reglera alla priser och avgifter med minst en månads varsel. Prisjusteringen av befintliga avtal träder i kraft under nästa faktureringsperiod.

3.8 Om omständigheter utanför Simply.coms kontroll uppstår, så som juridiska eller rättsliga frågor, samt prisökningar från Simply.coms underleverantörer, har Simply.com rätt att göra prisökningar utan föregående meddelande. Vid stigande energikostnader förbehåller sig Simply.com rätten att införa en liknande energiavgift för att täcka de ökade energikostnaderna. Sådana prisändringar och avgifter måste meddelas till kunden med minst en månads varsel.

4 Startavgift

4.1 Simply.com börjar skapa Lösningen omedelbart efter kundens betalning har mottagits.

4.2 För att upprätta ett avtal med Simply.com förutsätts det att kunden är en myndig person, har ett giltigt godkännande från en juridisk vårdnadshavare eller är ett registrerat företag. Om detta inte är fallet, kan ett avtal inte upprättas.

4.3 Efter skapandet kommer kunden att få ett mail med information om den beställda Lösningen, samt ytterligare instruktioner.

5 Ägarförhållande

5.1 Den person vars information är registrerad på kontot hos Simply.com kommer att vara den lagliga ägaren till kontot, inklusive Lösningarna på kontot.

5.2 Den som har tilldelas åtkomst till kontot av kunden, kommer med rätt att kunna hantera och ändra Kontot samt tillhörande Lösningar och information.

5.3 Om kunden uppdaterar sitt konto med ny information, uppdateras informationen i whois-databasen för alla domäner som är registrerade på det kontot automatiskt med den nya informationen. Därför anser Simply.com alltid att ägaren till kontot som domänens ägare.

6 Webbhotellsvilkor

6.1 Generellt

6.1.1 Som utgångspunkt löper ett prenumerationsavtal i 12 hela månader från den dag då ett webbhotell beställs, och varje år kan prenumerationsavtalet förlängas med en ny period.

6.1.2 Om prenumerationsavtalet inte förlängs, går avtalet ut på det upplysta utgångsdatumet. Vid utgång kan inte data längre tillgås av kunden. 2 veckor efter prenumerationsavtalet ursprungliga utgång raderas produkten tillsammans med all tillhörande data. Härefter betraktas prenumerationsavtalet vara uppsagt.

6.2 Användning av webbhotellet

6.2.1 Syftet med Simply.com's Lösningar är inte att fungera som en extern hårddisk för lagring av data som zip, mp3, avi, iso och liknande, utan att fungera som en display/försäljningsplats för affärsmänniskor och privat personer. Således är det inte tillåtet att ha större filarkiv för gratis nedladdning eller visning/streaming utan föregående avtal med Simply.com.

6.2.2 Simply.com utvärderar kontinuerligt hur skript/program/data fungerar som kan belasta servern eller orsaka krascher. Om så är fallet, kan Simply.com tillfälligt blockera åtkomsten till detta webbhotell när som helst. Men detta kommer vanligtvis att ske i samråd med ägaren.

6.2.3 Om en produkt används för att skicka ut spam, phishing eller liknande förbehåller sig Simply.com rätten att tillfälligt stänga produkten utan föregående meddelande tills problemet har fixats. Detta gäller också även om ägaren av produkten inte är medveten om missbruk eller är direkt ansvarig för den.

6.2.4 Som regel erbjuder Simply.com gratis trafik för alla webbhotell. Grovt utnyttjande av detta kan dock leda till uteslutning från Simply.coms servrar eller begränsning av bandbredd. Till exempel kan grov exploatering vara ett brott mot reglerna för webbplatsens innehåll och oproportionerlig trafikförbrukning.

7 Domänvilkor

7.1 Domänregistrering

7.1.1 Vid beställning av en domän bekräftar kunden att hans användning av domännamnet inte kränker någon tredje parts immateriella rättigheter. Simply.com kan inte hållas ansvarigt för tredje parts förlust genom kundens felaktiga användning av domänen.

7.1.2 Simply.com tillhandahåller sin domäntestare för kundens undersökning av om ett domännamn är tillgängligt. Simply.com kan inte garantera att det är möjligt att registrera ett domännamn som kan hittas via domäntestaren.

7.1.3 Genom att registrera domännamn via Simply.com (med undantag för .dk-domännamn) accepterar kunden följande villkor från Key-Systems: Registration Agreement of Key-Systems.

7.1.4 Simply.com kommer att uttryckligen utses av Designated Agent som utpekad agent i relation till alla TLD som är registrerade, hanterade eller överförda via Simply.com-kontrollpanelen.

7.1.5 Ändras registrantinformationen accepterar domänregistranten explicit, att domänen inte låses i 60 dagar.

7.1.6 Simply.com är utan ansvar, förutom om en domänbeställning felar.

7.1.7 Det hänvisas till de enskilda top-level domänerna gällande regler, samt till övriga tredjepartsleverantörers villkor:

7.2 Domänförnyelse

7.2.1. Förnyelse av domännamn görs vanligtvis via kundens kontrollpanel hos Simply.com. Om automatisk förnyelse inte är aktiverad, kommer kunden att få en påminnelse om förnyelse innan domänen löper ut. Oavsett så är kommer det alltid vara kundens eget ansvar att säkerställa en korrekt förnyelse av sina domäner.

7.2.2 Om kunden inte förnyar sitt domän i tid kommer den hamna i karantän (redemption) av det aktuella registry. Om kunden vill att domänen ska förnyas medan den är i karantän, kan den enskilda registry ta ut en avgift utöver förnyelseavgiften, som Simply.com fakturerar kunden.

7.2.3 Kunden är fri att välja om förnyelse av .dk-domäner ska ske genom Simply.com eller Punktum dk A/S, men Punktum dk har beslutat att förnyelse av .dk-domäner genom Simply.com endast är möjligt upp till 1 månad före domänens utgång hos Punktum dk.

7.2.4 Om kunden förnyar ett .dk domännamn genom Simply.com, kommer Simply.com i allmänhet att försöka hantera domänen genom Punktum dk:s återförsäljarhantering.

7.2.5 Som en del av Punktum dk A/S förfarande för domänförnyelse av .dk-domäner kan Simply.com, som en förutsättning för att domänförnyelsen ska äga rum, bli skyldig att kortvarigt och tillfälligt överta rollen som betalare på en .dk-domän

7.2.6 Om Simply.com hanterar Kundens .dk domännamn via återförsäljarhantering, samtycker Kunden till att Simply.com har rätt att göra betalningar till Punktum dk, ändra namnservrar, ändra kontaktinformation och avbryta domännamnet på uppdrag av Kunden. Kunden kan när som helst ändra detta på Punktum dk:s självbetjäningstjänst.

7.3 Tvist gällande domäner

7.3.1 Tvister angående .dk-domäner skal avgöras av Domæneklagenævnet.

7.3.2 Tvister gällande andra top-level domäner ska avgöras via ICANN's UDRP Administrative Procedure.

8 Kundens ansvar

8.1 Generellt

8.1.1 Kunden är skyldig att hålla sig till god praxis och beställning när han använder Simply.coms nätverk och servrar. God praxis innebär i bred mening att kunden inte får använda Simply.coms tjänster för att bryta dansk lag eller på något sätt störa andra företag eller individer. Om kunden är osäker på om en åtgärd på Lösningen är tillåten är det kundens ansvar att kontakta Simply.com och be om instruktioner.

8.2 Stamdata och tillstånd

8.2.1 Kunden är skyldig att hålla sina stamdata uppdaterade hos Simply.com, så att adressinformation, kontaktinformation och faktureringsinformation alltid är giltig. Stamdata kan redigeras via kundens kontrollpanel.

8.2.2 Kunden är införstådd med att hen måste följa alla tillämpliga lagar och regler i samband med kundens verksamhet. Kunden förstår också att Simply.com inte kontrollerar innehållet i den information som kunden överför från Lösningen och att det enbart är kundens ansvar att se till att informationen som kunden skickar och tar emot uppfyller alla lagar, förordningar och regler.

8.2.3 Kunden är förpliktigad att tillhandahålla alla nödvändiga och lämpliga tillstånd och godkännanden från alla relevanta offentliga myndigheter som gäller för installationen, användningen och ägandet av Lösningen, som tillhandahålls av Simply.com.

9 Hantering av olagligt eller kränkande innehåll

9.1 Simply.com's reaktionsmöjligheter

9.1.1 Som hostingleverantör erbjuder Simply.com en Lösning som gör det möjligt för kunden att lagra och sprida sin data. Kunden har som utgångspunkt fri förfogande över användningen av sin egen data och själva Lösningen, och kunden är helt ansvarig för att det inte finns något innehåll i Lösningen som är olaglig eller kränker tredje parts rättigheter.

9.1.2 Vid tillfälle en kund sparar, offentliggör eller länkar till texter, bilder, filmklipp, ljudfiler eller var form av information, som Simply.com med rimlig grad av sannolikhet kan värdera är olaglig eller strider mot en tredjeparts rättigheter, erhåller Simply.com sig rätten till att utan förvarning att suspendera kundens lösning, utan att bli ersättningsansvariga för eventuell förlust, som kunden kan lida som följd av suspenderingen.

9.1.3 Ovanstående gäller också om Simply.com anser att innehållet i kundens Lösning är kränkande eller kan vara stötande.

9.2 Förfrågan från tredjepart

9.2.1 Om Simply.com får ett meddelande från en tredje part som indikerar att det finns olagligt innehåll i en kunds Lösning, kommer Simply.com att informera kunden om detta.

9.2.2 För att säkerställa ansvarsskyldighet måste Simply.com bedöma om innehållet i fråga är olagligt eller kränker tredje parts rättigheter (E-handelslovens § 16). Vid bedömningen kommer Simply.com, så långt som möjligt, begära och inkludera relevant juridisk dokumentation, till exempel ett beslut, domstolsbeslut eller bevis på äganderätt. Om Simply.com i ett sådant sammanhang och med rimlig sannolikhet finner att en kunds Lösning innehåller material som är olagligt eller kränker dokumenterade rättigheter, har Simply.com rätt - utan föregående meddelas - att avbryta kundens Lösning utan att vara ansvarar för alla förluster som kunden kan lida av, till följd av avstängningen.

10 Simply.com's rättigheter

10.1 Simply.com har alltid rätt att stänga av kundens Lösning utan föregående meddelande om kunden har brutit mot Villkoren. Simply.com kommer sedan att lämna in en skriftlig motivering för avstängningen, med eventuell hänvisning till Villkoret som har brutits. Avbrott och försämring av Simply.coms verksamhet och kunder, betraktas som missbruk av Lösningen. Detta kan med föra att upphävande och upphörande av Lösningen sker. Simply.com har i alla avseenden ensamrätt i definitionen av ordet missbruk.

10.2 Simply.com förbehåller sig rätten att säga upp kundens pågående Lösning med 30 dagars skriftligt varsel. I de fall där kunden har förbetalt för en period som avbryts till följd av Simply.coms uppsägning har kunden rätt att få tillbaka det förbetalda beloppet för resterande perioden.

11 Simply.com's ansvar

11.1 Simply.com ansvarar inte för förluster som uppstått genom indirekta eller följdskador, inklusive förlust av förväntad vinst, förlust av data eller återinförande av dem, förlust av goodwill, förluster i samband med betalningsöverföringar, tekniska uppdelningar, obehörig åtkomst, felaktig installation av webbplatsen eller andra liknade följdskador i samband med användningen av systemet eller förluster på grund av systemfel, oavsett om Simply.com har meddelats om möjligheten till sådan förlust eller om Simply.com kan skylla på förlusten på grund av försumlighet eller inte liknande.

11.2 Simply.com strävar efter att göra systemen tillgängliga 24 timmar om dygnet året runt. Simply.com har dock rätt att avbryta verksamheten när underhåll eller andra tekniska förhållanden kräver det. Sådana avbrott kommer så långt som möjligt att meddelas i förväg.

12 Ersättning

12.1 Parterna är ersättningsförpliktiga enlig dansk rätts allmänna regler. Ersättningsbeloppet är begränsat till lösningsverderlaget.

12.2 Simply.com är inte ansvariga för följande former av förlust:

  • Drift-/Verksamhetsförluster eller indirekt förlust.
  • Kundens löneutgifter till egen personal och externa omkostnader till reetablering av förlorad data samt system.
  • Kundens utgifter till extern konsulentassistance och rådgivarassistance.
  • Kundens förlust av intäkter och/eller goodwill.

13 Force majeure

13.1 Enligt avtalet ska ingen av parterna hållas ansvarig gentemot den motstående parten för frågor som ligger utanför dess kontroll och som parten inte borde ha beaktat och inte borde ha undvikit eller övervunnit vid undertecknandet av kontraktet.

13.2 Force majeure kan endast åberopas om den berörda parten har skriftligen meddelat den andra parten inom fem arbetsdagar efter att force majeure-situationen har inträffat.

13.3 Tillfälle av Force majeure kan vara blixtnedslag, översvämningar, naturkatastrofer, sviktande strömförsörjning, sviktande telekommunikation, brand, explosion, vattenskada, rökskada, utebliven eller försenad myndinghetsgodkännelse, regeringsingrepp, vandalism, inbrott, terrorism, sabotage, väpnad konflikt, uppror, arbetsnerläggelse, strejk och lock out, här under även strejk och lockout bland Simply.com's egna medarbetare och eventuella underleverantörer. Ovanstående är gällande även om Simply.com är del av konflikten, samt om konflikten enbart inkluderar delar av Simply.com's funktioner.

14 Återförsäljning

14.1 Vid tillfälle en beställning genomförs med avseende för att säljas vidare, är det nödvändigt att slutkunden blir upplyst om Simply.com's roll som leverantör. Det rekommenderas från Simply.com's sida att kundförhållande upprättas mellan slutkunden och Simply.com.

14.2 Det är inte tillåtet för kunden att sälja vidare Simply.com's produkter i eget namn, om detta resulterar i, att kunden utövar konkurrerande verksamhet med Simply.com

15 Överlåtande av rättigheter

15.1 Parterna har ömsesidigt rätt att överlåta alla sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet, inklusive rätten att använda de tillhandahållna tjänsterna, helt eller delvis till koncerntillhörande verksamheter, under förutsättning att detta har meddelats den andra Parten skriftligen minst en månad före överföringen. Överföringen får inte påverka negativt några Parter ekonomiskt eller affärsmässigt än de var före överföringen.

15.2 Simply.com kan inte utan kundens skriftliga samtycke överlåta sina rättigheter och plikter enligt avtalet till tredjepart. Kunden kan inte neka att ge samtycke utan saklig grund.

16 Ångerrätt och uppsägning

16.1 Vid beställning av ett domän levereras en produkt som är specialanpassad till kunden. Kunden accepterar att Simply.com påbörjar beställningen direkt efter betalning är registrerad och den att den allmänna ångerrätt i Konsumentavtalslagen § 18, stk. 1 inte längre gäller vid registrering av tjänsten i enlighet med samma lag § 18, stk. 2, nr. 3. Varken verksamhetsdrivande kunder eller konsumenter kan på så sätt ångra beställningen av en domän och kan därför inte få registreringsavgiften för ett felbeställt domän återbetalt.

16.2 Vid upprättelse av webbhotell gäller 14 dagars ångerrätt.

16.3 Alla Abonnemangsavtal förskotts betalas för perioder á 12 månader. Avslut av ett Abonnemangsavtal sker automatiskt, så länge avtalet inte förlängs av kunden.

16.4 När betalning för en Lösning är registrerad, kommer felbeställda eller resterande perioder som utgångspunkt inte återbetalas.

17 Behandling av persondata

17.1 Som led i Simply.com's leverans av Lösningen, behandlar Simply.com eventuell persondata, som kunden överlämnat till Simply.com. Avtalsvillkoren för denna behandling regleras av ett databehandlaravtal, som ingås mellan Parterna. Kunden kan begära samt ingå Simply.com's databehandlingsavtal via kundens kontrollpanel.

17.2 Simply.com är skyldigt att vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust eller försämring av kundens information och samt att de kommer till obehöriga personers kännedom.

18 Konfidentialitet

18.1 Parterna förpliktigar sig till att behandla all information omhandlande varandras förhållande konfidentiell. Därutöver förpliktigar Parterna sig till att inte ge vidare sådan konfidentiell information till tredjepart utan att först få skriftlig tillåtelse att göra så från den andra part samt att enbart använda konfidentiell information som är beskrivet i avtalet.

18.2 Som konfidentiell information anses all information om parternas verksamhet, här under Parternas samarbetspartners eller affärsrelationer som Parterna fått kännedom om igenom deras handel, med undantag av upplysningar som har offentliggjorts av Parterna.

18.3 Parterna har rätt att lämna ut information till myndigheterna om den motsatta parten för att fullgöra lagliga skyldigheter. Den motsatta parten är skyldig att tillhandahålla den konfidentiella informationen så begränsat omfång som möjligt, men utan på något sätt kringgå myndigheternas krav.

18.4 Sekretessplikten gäller även efter kontraktförhållandet Parterna mellan upphör.

19 Handel med utländska verksamheter

19.1 Vid handel med verksamheter i EU, där Simply.com inte påkräver moms, är kunden i var tid förpliktigad att upplysa Simply.com med giltigt momsregistreringsnummer. Simply.com är gällande lagen förpliktigad till att skicka in listangivelser gällande försäljningen till de danska myndigheterna. Vid tillfälle av Simply.com debiteras för moms som en följd av att ett momsregistreringsnummer är ogiltigt, förbehåller Simply.com sig rätten att fakturera denna utgift till kunden.

20 Jurisdiktionsort

20.1 Dessa Avtalsvillkor ska tolkas i överenskommelse med dansk lag.

20.2 Parterna förpliktigar sig till genom förhandling att försöka, att finna en gemensam lösning på konflikter, och sträva efter, att göra det på ett sådant sätt, att Parternas annan produktion och andra tjänster inte påverkas.

20.3 I avsaknad av samtycklig lösning efter förhandlingar måste ärendet avgöras slutgiltigt och bindande genom skiljedom i enlighet med reglerna från det danska skiljedomsinstitutet eller av en dansk domstol efter Simply.coms val.

21 Kontakt

21.1 Simply.com erbjuder fri och obegränsad support igenom vårt online supportsystem på www.simply.com/support.

21.2 Önskar kunden att lämna in ett klagomål till Simply.com, ska detta ske igenom Simply.com's online supportsystem.