UnoEuro ändrar namn till Simply.com Läs mer här

Villkor

Allmänna villkor

För att hyra webbhotell eller köpa domäner hos UnoEuro förutsätts det att kunden är myndig. Om kunden är minderårig kan avtal om hyra av webbhotell eller köp av domäner endast göras med samtycke av förälder eller förmyndare.

Kunden är skyldig att underhålla och uppdatera sina kontaktuppgifter, inklusive e-postadressen som är UnoEuros främsta sätt att kontakta kunden på. Kontaktuppgifter kan administreras via kundens kontrollpanel.

Efter beställning skickas upplysningar om den beställda produkten samt ev. ytterligare instruktioner till kunden på e-mail.

Villkor för webbhotell

Webbhotellsperioden varar i 12 månader från den dag som webbhotellet beställts. Vart år kan webbhotellet förlängas med en ny period. Felbeställd period eller kvarvarande period vid uppsägning återbetalas ej. Innan produkten löper ut skickas en förfrågan till kunden gällande förlängning för nästkommande 12 månader. Om produkten inte förlängs, och automatisk förnyelse inte är aktiverad av kund, upphör produkten på det angivna utgångsdatumet. När produkten är utgången, har kunden inte längre tillgång till någon data på kontot. Två veckor efter utgångsdatumet raderas produkten tillsammans med all tillhörande data. Härefter betraktas webbhotellet som uppsagt.

Om UNOEURO vill säga upp ett abonnemang kommer detta att ske med en månads skriftligt meddelande till kunden, men UNOEURO har alltid rätt att stänga ett webbhotell utan föregående meddelande, om kunden har brutit mot UNOEUROs villkor. UNOEURO skickar sedan en skriftlig anledning till nedläggningen, om så är nödvändigt, hänvisning till det villkor som har brutits. Störning och förringande av UNOEUROs verksamhet och kunder, anses vara ett missbruk av UNOEUROs tjänster. Detta kan orsaka till stängning och avstängning av produkten när som helst. UNOEURO har alltid tolkningsföreträde i definitionen av missbruk.

Villkor för domäner

Vid domänbeställning intygar köparen/kortägaren att registranten är införstådd med att användandet av domännamnet inte kränker tredjeparts namn- eller varumärkesrättigheter, eller på annat sätt strider mot dansk lag samt riktlinjer och villkor för den valda domäntypen. Domänen blir beställt på bara ett par minuter efter att betalningen har ägt rum. Domänen blir vid beställningen registrerad i kundens namn. I fall av felbeställda domäner samt domänförnyelser återbetalas inte registrerings- & förnyelseavgifterna.

Som utgångspunkt görs förnyelser av domännamnet via kundens kontrollpanel hos UNOEURO. Om inte automatisk förnyelse är aktiverad kommer kunden motta påminnelser om att det är dags att förnya domänen, innan utgångs datum. Det är i första hand alltid kundens eget ansvar att förnya domännamnet.

Om kunden inte förnyar sin domän i god tid kommer den att hamna i karantän (redemption) hos registryen. Om kunden önskar förnya domänen medan den är i karantän, kan registryn debitera UNOEURO för förnyelseavgift som sedan debiterar kunden.

Gällande förnyelse av .DK domäner

Kunden kan fritt välja om ett .dk-domän ska förnyas igenom UNOEURO eller DK Hostmaster, dock har DK Hostmaster bestämt att förnyelse av .dk-domäner igenom UNOEURO kan endast möjligt upp till 1 månad innan domänen löper ut hos DK Hostmaster.

Som en del av proceduren kring domänförnyelse av .dk domäner, som är fastställd av DK Hostmaster, är det en förutsättning för att domänförnyelsen ska gå igenom, att UNOEURO tillfälligt pålägger sig betalnings-rollen på en .dk domän under exekveringen av domänförnyelsen. Omedelbart efter domänförnyelsen av .dk domänen, kommer betalningsrollen ändras tillbaka till registranten av domänen, som anges hos DK Hostmaster.

Användning

Avsikten med UNOEURO's produkter är inte att fungera som en extern lagringsplats av data så som zip, mp3, avi, iso och liknande, utan att fungera som en visning/försäljningsplats för företag och privatpersoner. Det är därför inte tillåtet att ha större filarkiv liggande för fri nerladdning eller visning/streaming utan tidigare ingånget avtal med UNOEURO.

UNOEURO kommer löpande värdera funktionen av de script/program/data, som eventuellt kan belasta servern eller orsaka nertid. Skulle detta vara fallet, kan UNOEURO när som helst stänga ner tillfälligt tillgången till det aktuella webbhotellet.

Om en produkt används för att skicka skräppost, phishing eller liknande förbehåller sig UnoEuro rätten att tillfälligt stänga för åtkomst till produkten utan föregående meddelande tills problemet är åtgärdat. Detta gäller även om ägaren av produkten är inte medveten om överträdelse eller är direkt ansvarig för det.

Lag och ansvar

UNOEURO tillåter all typ av information som inte strider mot bestämmelserna i dansk och internationell lagstiftning.

UnoEuro ansvarar inte för eventuella förluster till följd av indirekta skador och följdskador, inklusive förluster av förväntad vinst, förlust av data eller deras återställande, förlust av goodwill, förlust av betalningsmedel, tekniska fel, obehörig åtkomst, felaktig installation av webbplatsen eller några andra liknande följdskador i samband med användning av systemet eller skada till följd av bristen på funktioner i systemet, oavsett om UnoEuro har varit informerade om möjligheten av sådana förluster, och oavsett om UnoEuro kan beskyllas för förlusten på grund av vårdslöshet eller liknande.

UnoEuro ansvarar inte för förluster som orsakats av force majeure, inklusive rättsliga krav, regleringsåtgärder eller liknande, sviktande nätaggregat, brist på telekommunikation, brand, rökskador, explosion, vattenskada, skadegörelse, inbrott, terrorism eller sabotage, strejk, lockout, bojkott eller blockad. Detta gäller även om UnoEuro är part i konflikten, och även om konflikten endast påverkar en del av UnoEuros funktioner.

Gratis trafik

Hos UNOEURO är det normalt fri trafik och fri bandbredd på alla våra webbhotell. Dock kan ett grovt utnyttjande medföra uteslutning från UNOEURO's servrar. Grovt utnyttjande kan exempelvis vara överträdelse av regler för hemsidans innehåll.

Serverdrift

UnoEuro strävar efter att säkerställa att alla system är tillgängliga 24 timmar om dygnet, året runt. UnoEuro har dock rätt att avbryta tjänsten när underhåll eller andra tekniska förhållanden gör detta nödvändigt.

Betalningsvillkor

Alla tjänster på UNOEUROs hemsida anges i EURO / DKK, om inget annat uppges. Alla tjänster måste betalas via online betalning.

Alla produkter upprättas och verkställs omedelbart efter betalning där beloppet samtidigt dras från kundens konto.

Alla betalningar som utförs online av kunden genom användning av Dankort, Visa, Eurocard eller Mastercard genomförs utan extra avgifter från UNOEUROs sida.

Automatisk förnyelse

Det erbjuds möjlighet för automatisk förnyelse av produkter genom kundens kontrollpanel. Servicen kan när som helst aktiveras och avaktiveras via kontrollpanelen där även betalningsuppgifterna kan ändras. Kunden mottager påminnelse via e-mail när det har skett en automatisk förnyelse. Kvitto på betalningen kan hittas i kundens kontrollpanel. Det är även möjligt att använda de sparade kortuppgifterna vid en normal betalning, då kommer de att finnas som ett av betalningsalternative. UNOEURO sparar inte kundens kortuppgifter.

Automatisk förnyelse sker utifrån gällande prislista och regler, som alltid kan hittas på UNOEURO's hemsida.

Ändring av abonnemang

Kunden kan när som helst ändra ett beställt abonnemang till en större eller mindre produkt utan avgift. Detta görs igenom kundens kontrollpanel.

Villkor för uppsägning

Alla beställningar faktureras i förskott på perioder á 12 månader. Uppsägning av dessa produkter sker automatiskt om betald period inte förlängs av kunden. Förlängning av perioder sker genom kundens kontrollpanel och kan genomföras när som helst, så länge inte webbhotellet är raderat.

UNOEUROs produkter, tjänster och domännamn levereras specialanpassade till kunden. Därför gäller normal ångerrätt inte. Läs mer om det i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 2 kapitlet, paragraf 1 och 11.

Återförsäljning

Om en order görs för återförsäljning krävs det att slutkunden informeras om UnoEuros roll som leverantör. Vi rekommenderar också att kundrelationen etableras mellan slutkunden och UnoEuro.

Det är inte tillåtet för en kund att sälja UnoEuros produkter i eget namn om det leder till att kunden är ett konkurrerande företag med UnoEuro.

Jurisdiktionsort

Kunden förklarar sig orienterad om UNOEUROs generella handelsvillkor.

UNOEURO förbehåller sig rätten till att utföra ändringar i handelsvillkoren utan varsel. Envar tvist i samband med detta avtal måste avgöras efter dansk rätt med Sjö- och Handelsrätten i Köpenhamn som laga domstol i första instans.

Villkor från tredjeparts leverantörer

Följande är villkor från diverse tredjeparts leverantörer, som t.ex. domänleverantörer.

Ändrat senast: 16. februari 2018