Betingelser

Takk for at du leser betingelsene våre.

Betingelsene våre er skrevet for å beskytte både deg og oss. Generelt sett er vi ikke ute etter å gjøre opplevelsen din hos oss dårlig, forlange din førstefødte eller stille urimelige krav.


1 Innledning

1.1 Formålet med disse Betingelsene er å beskrive betingelsene for samhandlingen mellom kunden og Simply.com.

1.2 Betingelsene gjelder for alle typer avtaler mellom Partene, såfremt kunden har akseptert Betingelsene.

1.3 Dersom en privatperson inngår avtale med Simply.com, gis det nedenfor informasjon om forbrukervilkårene som gjelder for den aktuelle avtalen.

1.4 Simply.com forbeholder seg retten til løpende å gjøre endringer i Betingelsene uten forvarsel, forutsatt at de oppdaterte og gjeldende Betingelsene alltid er tilgjengelige på Simply.coms nettside. Dersom en endring anses å være vesentlig, vil forbrukerne bli informert om endringen med 30 dagers varsel.

2 Definisjoner

2.1 «Betingelser» er definert som disse betingelsene.

2.2 »Simply.com«er en forkortelse for Simply.com A/S, foretaksnummer/CVR. 29412006

2.3 «Løsning» definerer de ytelsene, tjenestene og produktene som Simply.com leverer til kunden.

2.4 «Partene» brukes som en fellesbetegnelse for kunden og Simply.com.

2.5 «Kontoen» betegner den Simply.com -kontoen som løsninger tildeles og administreres gjennom.

2.6 «Abonnementsavtale» brukes for kjøp av netthotellprodukter foretatt gjennom Simply.coms nettside.

2.7 «Trafikk» betegner internettbasert trafikk til og fra kundens Løsning, som leveres via Simply.coms infrastruktur og internettforbindelse.

3 Betalingsbetingelser, priser og gebyrer

3.1 Alle priser på Simply.coms nettside er som utgangspunkt oppgitt i EUR/DKK/SEK. Hvorvidt mva er innregnet i prisen, avhenger av den respektive valutaen og vil alltid være oppgitt på nettsiden.

3.2 Alle Løsninger skal i utgangspunktet betales via nettbetaling.

3.3 Kunden kan oppgradere eller nedgradere Løsningen sin gebyrfritt via kontrollpanelet.

3.4 Dersom kunden oppgraderer et produkt, skal kunden i utgangspunktet betale prisdifferansen mellom det opprinnelige produktet og det oppgraderte produktet i resten av den opprinnelige bindingsperioden. Først fra den neste faktureringsperioden vil det oppgraderte produktet bli fakturert selvstendig.

3.5 Hvis kunden nedgraderer et produkt, skal kunden fortsatt betale prisen for det opprinnelige produktet i resten av den opprinnelige bindingsperioden. Først fra den neste faktureringsperioden vil det nedgraderte produktet bli fakturert selvstendig.

3.6 Simply.com tar forbehold om skrivefeil, prisendringer, utgåtte varer samt leveransesvikt fra underleverandører.

3.7 Simply.com kan regulere alle priser og gebyrer med minimum én måneds varsel. Prisreguleringen av eksisterende avtaler trer i kraft ved neste faktureringsperiode.

3.8 Hvis det inntreffer forhold utenfor Simply.coms kontroll, herunder lovpålagte eller rettslige forhold, samt prisøkninger fra Simply.coms underleverandører, er Simply.com berettiget til å foreta prisøkninger uten varsel. Ved stigende energikostnader, forbeholder Simply.com seg rett til å ilegge en tilsvarende energiavgift til dekning av de økte energikostnadene. Slike prisendringer og gebyrer skal varsles, med minst én måneds varsel, overfor kunden.

4 Opprettelse

4.1 Simply.com begynner opprettingen av løsningen umiddelbart etter å ha mottatt kundens betaling.

4.2 For å etablere en avtale hos Simply.com, forutsettes det at kunden er myndig, har gyldig aksept fra en myndig verge eller er et registrert selskap. Dersom dette ikke er tilfellet, kan det ikke opprettes noen avtale.

4.3 Etter oppretting vil kunden motta en e-post med informasjon om den bestilte løsningen, samt evt. videre instruksjoner til kunden.

5 Eierforhold

5.1 Personen som har opplysningene sine registrert på kontoen hos Simply.com vil være den rettmessige eieren av kontoen, herunder de Løsninger som ligger på kontoen.

5.2 Enhver som får tildelt tilgang til Kontoen av kunden, vil rettmessig kunne administrere og endre Løsningene og informasjonen som er knyttet til Kontoen.

5.3 Hvis kunden oppdaterer kontoen sin med ny informasjon, vil informasjon i whois-databasen for et hvilket som helst domene som er registrert på den aktuelle kontoen, automatisk bli forsøkt oppdatert med den nye informasjonen. Derfor anser Simply.com også alltid at eieren av kontoen, som eieren av domenet.

6 Betingelser for netthoteller

6.1 Generelt

6.1.1 En Abonnementsavtale løper i utgangspunktet i 12 hele måneder fra den dagen et netthotell bestilles, og hvert år kan Abonnementsavtalen forlenges for en ny periode.

6.1.2 Dersom Abonnementsavtalen ikke forlenges, utløper avtalen på den angitte utløpsdatoen. Ved utløp har ikke kunden lenger tilgang til dataene. 2 uker etter Abonnementsavtalens opprinnelige utløp slettes produktet sammen med alle tilhørende data. Deretter anses Abonnementsavtalen som å være sagt opp.

6.2 Bruk av netthotellet

6.2.1 Formålet med Simply.coms Løsninger er ikke å fungere som en ekstern harddisk for lagring av data som zip, mp3, avi, iso osv., men å fungere som en fremvisnings-/salgsplattform for forretningsfolk og privatpersoner. Det er dermed ikke tillatt å ha større filarkiver liggende til gratis nedlasting eller visning/strømming uten forutgående avtale med Simply.com.

6.2.2 Simply.com vil kontinuerlig vurdere funksjonen til skript/programmer/data som muligens kan belaste tjeneren eller forårsake driftsproblemer. Hvis dette er tilfellet, kan Simply.com til enhver tid midlertidig blokkere tilgangen til det aktuelle netthotellet. Dette vil imidlertid normalt foregå i samråd med opphavsmannen.

6.2.3 Hvis et produkt brukes til å sende spam, phishing eller lignende, forbeholder Simply.com seg retten til midlertidig å blokkere tilgangen til produktet uten varsel inntil problemet er utbedret. Dette gjelder også selv om eieren av produktet ikke er kjent med det nevnte misbruket eller er direkte ansvarlig for det.

6.2.4 Simply.com tilbyr som hovedregel fri trafikk for alle netthoteller. Likevel kan en grov utnyttelse av dette medføre utestenging fra Simply.coms tjenere eller begrensning av båndbredden. Grov utnyttelse kan for eksempel være brudd på reglene om nettsidens innhold samt uforholdsmessig stort trafikkforbruk.

7 Betingelser for domener

7.1 Domeneregistrering

7.1.1 Ved bestilling av domene erklærer kunden at dennes bruk av domenenavnet ikke krenker tredjeparts immaterielle rettigheter. Simply.com kan ikke holdes ansvarlig for tredjeparts tap på grunn av Kundens urettmessige bruk av domenet.

7.1.2 Simply.com stiller sine domenetester til rådighet for kundens undersøkelse av om et domenenavn er ledig. Simply.com kan ikke garantere at det er mulig å registrere ethvert domenenavn som kan finnes gjennom domenetesteren.

7.1.3 Ved registrering av domenenavn hos Simply.com (med unntak av .dk-domenenavn) aksepterer Kunden følgende betingelser fra Key-Systems: Registration Agreement of Key-Systems.

7.1.4 Simply.com vil eksplisitt være utpekt av domeneregistranten som Designated Agent i forhold til enhver TLD som registreres, administreres eller overdras via Simply.comskontrollpanel.

7.1.5 Hvis informasjonen om registranten endres, aksepterer registranten av domenet eksplisitt at domenet ikke låses i 60 dager.

7.1.6 Simply.coms er uten ansvar hvis en domenebestilling mislykkes.

7.1.7 Det vises til gjeldende regler for det enkelte toppnivådomenet, samt betingelsene til øvrige tredjepartsleverandører:

7.2 Domenefornyelse

7.2.1. Fornyelse av domenenavn forgår i utgangspunktet gjennom kundens kontrollpanel hos Simply.coms. Hvis automatisk fornyelse ikke er aktivert, vil kunden motta påminnelse om fornyelse før domenet utløper. I alle tilfeller vil det være kundens eget ansvar å sørge for rettidig fornyelse av egne domener.

7.2.2 Dersom kunden ikke fornyer domenet sitt i tide, vil det i utgangspunktet bli satt i karantene (redemption) av det aktuelle registeret. Dersom kunden ønsker at domenet skal fornyes mens det er i karantene, kan det enkelte registeret pålegge et gebyr for fornyelsen, som Simply.com i så fall vil viderefakturere til kunden.

7.2.3 Kunden kan frit vælge om fornyelse af .dk-domæner skal ske igennem Simply.com eller Punktum dk A/S, dog har Punktum dk bestemt at .dk-domænefornyelse igennem Simply.com kun er muligt op til 1 måned inden domæneudløb hos Punktum dk.

7.2.4 Hvis Kunden fornyer et .dk-domænenavn igennem Simply.com, vil Simply.com som udgangspunkt forsøge at håndtere domænet igennem Punktum dk's forhandlerhåndtering.

7.2.5 Som en del af proceduren for domænefornyelse af .dk-domæner, der er fastsat af Punktum dk A/S, kan det, som forudsætning for at domænefornyelsen kan finde sted, være pålagt Simply.com kortvarigt og midlertidigt at påtage betalerrollen på et .dk domæne inden eksekvering af domænefornyelsen. Umiddelbart efter .dk-domænefornyelsen er gennemført vil betalerrollen altid blive ført tilbage til registranten af domænet, der er anført hos Punktum dk.

7.2.6 Såfremt Simply.com håndterer Kundens .dk-domænenavn via forhandlerhåndtering, er Kunden indforstået med, at Simply.com har ret til at foretage betalinger til Punktum dk, skifte navnenavneservere, ændre kontaktoplysninger og opsige domænenavnet på Kundens vegne. Kunden kan til enhver tid ændre dette på Punktum dk's selvbetjening.

7.3 Tvister om domener

7.3.1 Tvister om .dk-domener skal avgjøres av den danske Domæneklagenævnet.

7.3.2 Tvister om andre toppnivådomener skal avgjøres via ICANNs UDRP Administrative Procedure.

8 Kundens ansvar

8.1 Generelt

8.1.1 Kunden plikter å overholde god skikk og orden ved bruk av Simply.coms nettverk og tjenere. God skikk og orden betyr i store trekk at kunden ikke må benytte Simply.coms ytelser til å bryte dansk lovgivning eller på noen måte plage andre virksomheter eller privatpersoner. Hvis kunden er usikker på om en handling på Løsningen er tillatt, er det kundens ansvar å kontakte Simply.com og be om instruksjoner om dette.

8.2 Stamdata og tillatelser

8.2.1 Kunden plikter å holde stamdataene sine oppdatert overfor Simply.com, slik at adresseinformasjon, kontaktinformasjon og faktureringsinformasjon er gyldige til enhver tid. Stamdata kan vedlikeholdes gjennom kundens kontrollpanel.

8.2.2 Kunden samtykker i å overholde alle gjeldende lover og regler i forbindelse med kundens virksomhet. Kunden er også innforstått med at Simply.com ikke utøver noen kontroll over innholdet i den informasjonen som kunden sender ut fra Løsningen, og at det utelukkende er kundens ansvar å sikre at dataene som kunden sender og mottar, overholder alle gjeldende lover og regler.

8.2.3 Kunden er forpliktet til å innhente alle nødvendige og riktige tillatelser og godkjenninger fra enhver relevant offentlig myndighet som gjelder for installasjon, bruk og eierskap av Løsningen som stilles til rådighet av Simply.com.

9 Håndtering av ulovlig eller krenkende innhold

9.1 Simply.comreaksjonsmuligheter

9.1.1 Som leverandør av netthotell stiller Simply.com en Løsning til rådighet som gjør det mulig for kunden å oppbevare og formidle dataene sine. Kunden har i utgangspunktet fri disposisjonsrett over egne data og selve Løsningen, og kunden har det fulle ansvaret for at det ikke finnes innhold på Løsningen som er lovstridig eller krenker en tredjeparts rettigheter.

9.1.2 Dersom en kunde oppbevarer, offentliggjør eller legger inn lenker til tekster, bilder, filmklipp, lydfiler eller enhver annen form for informasjon som Simply.com med rimelig grad av sannsynlighet kan vurdere er ulovlig eller strider mot tredjeparts rettigheter, forbeholder Simply.com seg retten til – uten varsel – å suspendere kundens løsning uten å bli erstatningsansvarlig for eventuelle tap som kunden måtte lide som følge av suspensjonen.

9.1.3 Ovennevnte gjelder også hvis Simply.com anser at innholdet på en kundes Løsning er krenkende eller kan virke støtende.

9.2 Henvendelse fra tredjepart

9.2.1 Såfremt Simply.com mottar en henvendelse fra en tredjepart som angir at det finnes lovstridig innhold på en kundes Løsning, vil Simply.com informere den aktuelle kunden om henvendelsen.

9.2.2 For å sikre seg ansvarsfrihet er Simply.com forpliktet til å vurdere om det omstridte innholdet er lovstridig eller krenker en tredjeparts rettigheter (e-handelsloven § 16). Ved vurderingen vil Simply.com så langt det er mulig be om og inkludere relevant juridisk dokumentasjon, som f.eks. en kjennelse, rettsavgjørelse eller bevis på eierskap til rettigheter. Hvis Simply.com i en slik sammenheng og med rimelig grad av sannsynlighet kan fastslå at en kundes Løsning inneholder materiale som er lovstridig eller krenker dokumenterte rettigheter, er Simply.com berettiget til – uten varsel – å suspendere den aktuelle kundens Løsning uten å bli erstatningsansvarlig for eventuelle tap som kunden måtte lide som følge av suspensjonen.

10 Simply.comrettigheter

10.1 Simply.com har alltid rett til å suspendere en kundes Løsning uten varsel dersom kunden har brutt disse Betingelsene. Simply.com vil da sende en skriftlig begrunnelse for suspensjonen med evt. henvisning til den betingelsen som er brutt. Forstyrrelse og forringelse av Simply.comsdrift og kunder anses som misbruk av Løsningen. Dette kan til enhver tid føre til suspensjon samt oppsigelse av Løsningen. Simply.com er i ethvert henseende suverene i definisjonen av ordet misbruk.

10.2 Simply.com forbeholder seg retten til å si opp en kundes igangværende løsning med 30 dagers skriftlig varsel. I tilfeller hvor kunden har forhåndsbetalt for en periode som er avbrutt som følge av Simply.coms oppsigelse, har kunden krav på å få tilbakebetalt det forhåndsbetalte beløpet for den delen av den forhåndsbetalte perioden hvor produktet er sagt opp.

11 Simply.comansvar

11.1 Simply.com er uten ansvar for tap som lides ved indirekte skader og følgeskader, herunder tap av forventet fortjeneste, tap av data eller reetablering av disse, tap av goodwill, tap i forbindelse med betalingsoverføringer, teknisk driftsstans, uvedkommendes adgang, feil oppsett av nettsiden eller annen lignende følgeskade, i forbindelse med bruken av systemet eller tap som følge av manglende funksjoner i systemet, uansett om Simply.com har vært informert om muligheten for slikt tap, og uansett om Simply.com kan klandres for tapet på grunnlag av uaktsomhet eller lignende.

11.2 Simply.com tilstreber at systemene skal være tilgjengelig 24 timer i døgnet året rundt. Simply.com har imidlertid rett til å avbryte driften når vedlikehold eller andre tekniske forhold gjør det nødvendig. Slike driftsavbrudd vil bli varslet på forhånd så langt det er mulig.

12 Erstatning

12.1 Partene er erstatningsansvarlige etter de alminnelige regler i dansk rett. Erstatningsbeløpet vil være begrenset til løsningsvederlaget.

12.2 Simply.com er ikke ansvarlig for følgende former for tap:

  • Driftstap eller indirekte tap.
  • Kundens lønnsutgifter til eget personale og eksterne kostnader til oppdatering av tapte data og gjenoppretting av systemer.
  • Kundens utgifter til ekstern konsulentbistand og rådgiverbistand.
  • Kundens tap av fortjeneste og/eller goodwill.

13 Force majeure

13.1 Ingen av Partene skal i henhold til avtalen anses for ansvarlige overfor den motstående Part, for så vidt angår forhold som ligger utenfor Partens kontroll og som Parten ikke ved kontraktens underskrift burde ha tatt i betraktning, og heller ikke burde ha unngått eller overvunnet.

13.2 Force majeure kan bare påberopes dersom den aktuelle Part har gitt skriftlig melding om dette til den annen Part senest 5 virkedager etter at force majeure-situasjonen har inntruffet.

13.3 Tilfeller av force majeure kan være lynnedslag, flom, naturkatastrofer, sviktende strømforsyning, sviktende telekommunikasjon, brann, røykskader, eksplosjon, vannskader, manglende eller forsinket myndighetsgodkjenning, statlig inngripen, hærverk, innbrudd, terrorisme, sabotasje, væpnet konflikt, opprør, arbeidsnedleggelse, streik og lockout, herunder også streik og lockout blant Simply.coms egne medarbeidere og eventuelle underleverandører. Ovennevnte gjelder selv om Simply.com er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer deler av Simply.comsfunksjoner.

14 Videresalg

14.1 Dersom det foretas en bestilling med tanke på videresalg, kreves det at sluttkunden blir informert om Simply.coms rolle som leverandør. Det anbefales fra Simply.coms side at kundeforholdet etableres mellom sluttkunden og Simply.com.

14.2 Det er ikke tillatt for en kunde å videreselge Simply.coms produkter i eget navn dersom dette resulterer i at kunden utøver konkurrerende virksomhet med Simply.com.

15 Overdragelse av rettigheter

15.1 Partene er gjensidig berettiget til å overdra alle sine rettigheter og forpliktelser i henhold til avtalen, herunder bruksretten til de leverte ytelsene, helt eller delvis til tilknyttede selskaper, forutsatt at dette er meddelt den annen Part skriftlig minst 1 måned før overdragelsen. Overdragelsen må ikke stille noen av Partene i en økonomisk eller forretningsmessig dårligere posisjon enn de var før overdragelsen.

15.2 Simply.com kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser i henhold til avtalen til tredjepart uten kundens skriftlige samtykke. Kunden kan ikke nekte å avgi samtykke uten saklig grunn.

16 Angrerett og oppsigelse

16.1 Ved bestilling av et domene leveres et produkt som er spesialtilpasset til kunden. Kunden aksepterer at Simply.com påbegynner bestillingen umiddelbart etter at betaling er registrert, og at den alminnelige angreretten i forbrukeravtaleloven § 18, første ledd opphører ved registrering av ytelsen i henhold til samme lovs § 18 andre ledd, nr. 3. Verken bedriftskunder eller forbrukere kan dermed angre bestillingen av et domene og vil derfor ikke få registreringsgebyret for et feilbestilt domene tilbakebetalt.

16.2 Ved oppretting av netthotell gjelder det 14 dagers angrerett.

16.3 Alle Abonnementsavtaler faktureres forskuddsvis for perioder på 12 måneder. Oppsigelse av en Abonnementsavtale skjer automatisk såfremt avtalen ikke forlenges av kunden.

16.4 Når betaling for en Løsning er registrert, vil feilbestilte eller resterende perioder som hovedregel ikke bli tilbakebetalt.

17 Behandling av personopplysninger

17.1 Som en del av Simply.coms levering av Løsningen, foretar Simply.com behandling av eventuelle personopplysninger som kunden overlater til Simply.com. Betingelsene for denne behandlingen reguleres av en databehandleravtale som inngås mellom Partene. Kunden kan be om samt inngå Simply.coms databehandleravtale via kundens kontrollpanel.

17.2 Simply.com er forpliktet til å treffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak mot at kundens opplysninger utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøres, går tapt eller forringes, samt mot at de skal bli kjent for uvedkommende.

18 Konfidensialitet

18.1 Partene forplikter seg til å behandle all informasjon om hverandres forhold konfidensielt. Partene forplikter seg dessuten til ikke å videreformidle slik konfidensiell informasjon til tredjepart uten forutgående skriftlig tillatelse fra den motstående Part, og til kun å benytte konfidensiell informasjon til det formål som er beskrevet i avtalen.

18.2 Som konfidensiell informasjon anses enhver informasjon om partenes virksomhet, herunder Partenes samarbeidspartnere, eller forretningsforhold, som Partene har fått kjennskap til gjennom deres samhandel, med unntak av opplysninger som er offentliggjort av Partene.

18.3 Partene er berettiget til å videreformidle opplysninger til myndighetene om den motstående Part for å oppfylle rettslige forpliktelser. Den motstående Part er forpliktet til å utlevere de taushetsbelagte opplysningene i så begrenset omfang som mulig, men uten på noen måte å omgå myndighetenes krav.

18.4 Taushetsplikten gjelder også etter opphør av Partenes innbyrdes kontraktsforhold.

19 Samhandling med utenlandske virksomheter

19.1 Ved samhandel med virksomheter i EU, hvor Simply.com ikke innkrever merverdiavgift, er kunden til enhver tid forpliktet til å informere Simply.com om gyldig MVA-nummer. Simply.com er ifølge lovgivningen forpliktet til å sende inn informasjon om mva på internasjonal handel til danske myndigheter. Såfremt Simply.com er pålagt avregning av mva, som følge av at et mva-nummer er ugyldig eller oppgitt feil, forbeholder Simply.com seg retten til å fakturere denne utgiften videre til kunden.

20 Rettssted

20.1 Disse betingelsene skal tolkes i overensstemmelse med dansk rett.

20.2 Partene forplikter seg til gjennom forhandlinger å forsøke å finne en minnelig løsning på konflikter, og bestrebe seg på å gjøre det på en slik måte at Partenes øvrige produksjon og andre ytelser ikke berøres av dette.

20.3 I mangel av minnelig løsning etter forhandling skal saken avgjøres endelig og bindende ved voldgift i henhold til reglene for det danske voldgiftsinstituttet eller ved en dansk rettsinstans etter Simply.coms valg.

21 Kontakt

21.1 Simply.com tilbyr fri og ubegrenset støtte gjennom vårt nettbaserte støttesystem på www.simply.com/support.

21.2 Dersom kunden ønsker å inngi klage til Simply.com, kan dette gjøres gjennom Simply.coms nettbaserte støttesystem.