UnoEuro skifter navn til Simply.com Læs mere her

Betingelser

Generelle betingelser

For at kunne tegne webhotelleje eller købe domæner hos UNOEURO forudsættes det, at kunden er myndig. Såfremt kunden ikke er myndig, kan aftale om webhotelleje eller køb af domæner kun etableres med accept fra myndig værge.

Kunden er selv forpligtet til at vedligeholde og opdatere sine stamdata, herunder e-mail adressen som er UNOEURO's primære måde at kontakte kunden. Stamdata kan vedligeholdes igennem kundens kontrolpanel.

Efter bestilling sendes oplysninger om det bestilte produkt, samt evt. videre instruktioner, til kunden på e-mail.

Webhotelbetingelser

Webhotelsperioden løber i 12 hele måneder fra dagen webhotellet bestilles. Hvert år kan webhotellet forlænges til en ny periode. Fejlbestilte eller resterende perioder tilbagebetales ikke. Inden produktet udløber, fremsendes anmodning til kunden om forlængelse af de efterfølgende 12 måneder. Hvis perioden ikke forlænges, og automatisk fornyelse ikke er aktiveret af kunden, udløber produktet på den oplyste udløbsdato. Ved udløb kan data ikke længere tilgås af kunden. 2 uger efter periodens oprindelige udløb slettes produktet sammen med alle tilhørende data. Herefter betragtes webhotellet som værende opsagt.

Ønsker UNOEURO at opsige et abonnement, sker dette med 1 måneds skriftlig varsel overfor kunden, dog har UNOEURO altid ret til uden varsel at lukke af et webhotel, hvis kunden har overtrådt UNOEURO's betingelser. UNOEURO vil da fremsende en skriftlig begrundelse for lukningen med evt. henvisning til den betingelse, der er overtrådt. Forstyrrelse og forringelse af UNOEURO's drift og kunder betragtes som misbrug af UNOEURO's ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning samt opsigelse af produktet. UNOEURO er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug.

Domænebetingelser

Ved domænebestilling erklærer køber/kortholder, at registranten er indforstået med, at brugen af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt strider mod dansk lovgivning samt retningslinjer og betingelser for den valgte domænetype. Domænet vil blive bestilt hurtigst muligt, typisk få minutter efter betalingen har fundet sted. Domænet bliver ved bestilling registreret i kundens navn. Ved fejlbestilte domæner, samt domænefornyelser, tilbagebetales registrerings- & fornyelsesgebyret ikke.

Fornyelse af domænenavne foregår som udgangspunkt igennem kundens kontrolpanel hos UNOEURO. Såfremt automatisk fornyelse ikke er aktiveret, vil kunden modtage påmindelse om fornyelse, inden domænets udløb. Det er ultimativt altid kundens eget ansvar at sikre rettidig fornyelse af sine domænenavne.

Fornyer kunden ikke sit domæne rettidigt, vil det som udgangspunkt blive sat i karantæne (redemption) af det pågældende registry. Såfremt kunden ønsker domænet fornyet imens det er i karantæne, kan det enkelte registry pålægge fornyelsen et gebyr som UNOEURO i så fald vil viderefakturere til kunden.

Om fornyelse af .DK domæner

Kunden kan frit vælge om fornyelse af .dk-domæner skal ske igennem UNOEURO eller DK Hostmaster, dog har DK Hostmaster bestemt at .dk-domænefornyelse igennem UNOEURO kun er muligt op til 1 måned inden domæneudløb hos DK Hostmaster.

Som en del af proceduren for domænefornyelse af .dk domæner, der er fastsat og bestemt af DK Hostmaster. Er det, som forudsætning for at domænefornyelen kan finde sted, pålagt UNOEURO kortvarrigt og midlertidigt at påtage betaler-rollen på et .dk domæne inden eksekvering af domænefornyelsen. Umiddelbart efter .dk-domænefornyelsen er gennemført vil betaler-rollen altid blive ført tilbage til registranten af domænet, der er anført hos DK Hostmaster.

Brug

Hensigten med UNOEURO's produkter er ikke at fungere som en ekstern harddisk til lagring af data som zip, mp3, avi, iso og lign., men at fungere som en fremvisnings-/salgsplads for forretningsfolk og private. Det er således ikke tilladt at have større filarkiver liggende til fri download eller visning/streaming uden forudgående aftale med UNOEURO.

UNOEURO vil løbende vurdere funktionen af scripts/programmer/data, som eventuelt kan belaste serveren eller forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet, kan UNOEURO til enhver tid midlertidigt lukke for adgangen til det pågældende webhotel. Dette vil dog normalt foregå i samråd med ophavsmanden.

Hvis et produkt benyttes til udsendelse af spam, phishing el. lign. forbeholder UNOEURO sig retten til midlertidigt at lukke for adgang til produktet uden varsel, indtil problemet er udbedret. Dette er også gældende selv om ejeren af produktet ikke er bekendt med nævnte misbrug eller er direkte ansvarlig for det.

Lov & ansvar

UNOEURO tillader enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelser i dansk og international lovgivning.

UNOEURO er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om UNOEURO har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om UNOEURO kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.

UNOEURO er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lov forskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røg-skade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade. Dette gælder selv om UNOEURO er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af UNOEURO's funktioner.

Fri trafik

Hos UNOEURO er der normalt fri trafik og fri båndbredde for alle webhoteller, dog kan en grov udnyttelse af dette medføre eksklusion fra UNOEURO's servere. Grov udnyttelse kan eksempelvis være overtrædelse af reglerne om websidens indhold.

Serverdrift

UNOEURO tilstræber, at alle systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. UNOEURO er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt.

Betalingsbetingelser

Alle ydelser på UNOEURO hjemmeside er oplyst i EURO / DKK, hvor intet andet er opgivet. Alle ydelser skal betales via online betaling.

Alle produkter oprettes og effektueres umiddelbart efter betaling, hvor beløbet samtidig bliver trukket fra kundens konto.

Alle betalinger foretaget online af kunden ved brug af Dankort, Visa, Eurocard eller Mastercard tillægges ikke gebyr fra UNOEURO's side.

Automatisk fornyelse

Der tilbydes mulighed for automatisk fornyelse af produkter igennem kundens kontrolpanel. Servicen kan til enhver tid til- & afmeldes via kontrolpanelet, hvor betalingsoplysningerne også kan ændres. Kunden modtager påmindelse med e-mail når en automatisk fornyelse er fundet sted, kvittering på betalingen kan findes i kundens kontrolpanel. Det er endvidere muligt at benytte de indtastede kortoplysninger under normal betaling, hvor de vil blive præsenteret som mulig betalingsmetode. UNOEURO gemmer ikke kundens kortoplysninger.

Automatisk fornyelse sker ud fra gældende prisliste og betingelser, som altid kan findes på UNOEURO's hjemmeside.

Ændring af abonnement

Kunden kan til enhver tid ændre bestilte abonnement til et større eller mindre produkt uden gebyr. Dette gøres igennem kundens Kontrolpanel.

Opsigelsesbetingelser

Alle bestillinger forudfaktureres for perioder á 12 måneder. Opsigelser af disse sker automatisk såfremt den betalte periode ikke forlænges af kunden. Forlængelse af perioder sker gennem kundens kontrolpanel og kan foretages til enhver tid, såfremt webhotellet ikke er slettet.

UNOEURO's produkter, ydelser og domænenavne leveres specialtilpasset til kunden og derfor gælder almindelig fortrydelsesret ikke. Se Forbrugeraftaleloven §18, stk. 2, nr. 3.

Videresalg

Såfremt en bestilling foretages med henblik på videresalg, er det påkrævet at slutkunden bliver oplyst om UnoEuros rolle som leverandør. Vi anbefaler samtidig at kundeforholdet etableres mellem slutkunden og UnoEuro

Det er ikke tilladt for en kunde at videresælge UnoEuros produkter i eget navn, hvis dette resulterer i, at kunden udøver konkurrerende virksomhed med UnoEuro.

Værneting

Kunden erklærer sig bekendt med UNOEURO's generelle handelsbetingelser.

UNOEURO forbeholder sig ret til at foretage ændringer i handelsbetingelserne uden forvarsel. Enhver tvist i anledning af denne aftale skal afgøres efter dansk ret med Sø- og Handelsretten i København som værneting i første instans.

Betingelser fra 3. part leverandører

Følgende er betingelser fra diverse 3. part leverandører, som eks. domæneudbydere.

Sidst ændret: 16. februar 2018