Betingelser

Tak fordi du læser vores betingelser.

Vores betingelser er skrevet for både din og vores beskyttelse. Generelt er vi er ikke ude på at gøre din oplevelse hos os dårlig, forlange din førstfødte, eller stille urimelige krav.


1 Præambel

1.1 Nærværende Betingelser har til formål at beskrive betingelserne for samhandlen mellem kunden og Simply.com.

1.2 Betingelserne gælder for alle typer aftaler mellem Parterne, såfremt kunden har accepteret Betingelserne.

1.3 Såfremt en privatperson indgår en aftale med Simply.com, er der i det følgende givet oplysninger om de forbrugervilkår, der er gældende for den pågældende aftale.

1.4 Simply.com forbeholder sig retten til løbende at foretage ændringer i Betingelserne uden forudgående varsel, dog under den forudsætning, at de opdaterede og gældende Betingelser altid er tilgængelige på Simply.coms hjemmeside. Hvis en ændring anses for at være væsentlig, vil forbrugere blive orienteret om ændringen med 30 dages varsel.

2 Definitioner

2.1 "Betingelser" er defineret som nærværende Betingelser.

2.2 "Simply.com" er en forkortelse for Simply.com A/S, CVR.nr. 29412006

2.3 "Løsning" definerer de ydelser, services og produkter som Simply.com leverer til kunden.

2.4 "Parterne" benyttes som fællesbetegnelse for kunden og Simply.com.

2.5 "Kontoen" betegner den Simply.com konto, som Løsninger er tildelt og administreres igennem.

2.6 "Abonnementsaftale" anvendes for køb af webhotelprodukter foretaget igennem Simply.coms hjemmeside.

2.7 "Trafik" betegner internet baseret trafik til og fra kundens Løsning, som leveres via Simply.coms infrastruktur og internetforbindelse.

3 Betalingsbetingelser, priser og gebyrer

3.1 Alle priser på Simply.coms hjemmeside er som udgangspunkt opgivet i EUR/DKK/SEK. Hvorvidt moms er indregnet i prisen, afhænger af den respektive valuta og vil altid være opgivet på hjemmesiden.

3.2 Alle Løsninger skal som udgangspunkt betales via online betaling.

3.3 Kunden kan gebyrfrit foretage en op- eller nedgradering af sin Løsning via sit kontrolpanel.

3.4 Såfremt kunden opgraderer et produkt, skal kunden som udgangspunkt betale prisdifferencen for det oprindelige produkt og det opgraderede produkt, i resten af den oprindelige bindingsperiode. Først fra den næste faktureringsperiode vil det opgraderede produkt blive faktureret selvstændigt.

3.5 Såfremt kunden nedgraderer et produkt, skal kunden fortsat betale prisen for det oprindelige produkt i resten af den oprindelige bindingsperiode. Først fra den næste faktureringsperiode vil det nedgraderede produkt blive faktureret selvstændigt.

3.6 Simply.com tager forbehold for tastefejl, prisændringer, udgåede varer samt leverancesvigt fra underleverandører.

3.7 Simply.com kan regulere alle priser og gebyrer med minimum en måneds varsel. Prisreguleringen af eksisterende aftaler træder i kraft ved næste faktureringsperiode.

3.8 Såfremt forhold uden for Simply.coms kontrol indtræffer, herunder lovmæssige eller retslige forhold, samt prisstigninger fra Simply.coms underleverandører, er Simply.com berettiget til at foretage prisforhøjelser uden varsel. Ved stigende energiudgifter, forbeholder Simply.com sig ret til at pålægge en tilsvarende energiafgift til dækning af de øgede energiudgifter. Sådanne prisændringer og afgifter skal varsles, med minimum en måneds varsel, over for kunden.

4 Oprettelse

4.1 Simply.com påbegynder oprettelsen af Løsningen umiddelbart efter at have modtaget kundens betaling.

4.2 For at etablere en aftale hos Simply.com, forudsættes det, at kunden er myndig, besidder en gyldig accept fra en myndig værge eller er et registreret selskab. Såfremt dette ikke er tilfældet, kan en aftale ikke etableres.

4.3 Efter oprettelsen vil kunden modtage en e-mail med oplysninger om den bestilte Løsning, samt evt. videre instruktioner til kunden.

5 Ejerforhold

5.1 Den, hvis informationer er registreret på kontoen hos Simply.com vil være den retsmæssige ejer af kontoen, herunder de Løsninger, som ligger på kontoen.

5.2 Enhver, som af kunden får tildelt adgang til Kontoen, vil retmæssigt kunne administrere og ændre de til Kontoen tilhørende Løsninger og oplysninger.

5.3 Hvis kunden opdaterer sin konto med nye informationer, vil oplysninger i whois-databasen for ethvert domæne, som er registreret på den pågældende konto, automatisk blive forsøgt opdateret med de nye informationer. Derfor anser Simply.com også altid ejeren af kontoen, som værende ejeren af domænet.

6 Betingelser for webhoteller

6.1 Generelt

6.1.1 En Abonnementsaftale løber som udgangspunkt i 12 hele måneder fra den dag et webhotel bestilles, og hvert år kan Abonnementsaftalen forlænges til en ny periode.

6.1.2 Hvis Abonnementsaftalen ikke forlænges, udløber aftalen på den oplyste udløbsdato. Ved udløb kan data ikke længere tilgås af kunden. 2 uger efter Abonnementsaftalens oprindelige udløb slettes produktet sammen med alle tilhørende data. Herefter betragtes Abonnementsaftalen som værende opsagt.

6.2 Brug af webhotellet

6.2.1 Hensigten med Simply.coms Løsninger er ikke at fungere som en ekstern harddisk til lagring af data som zip, mp3, avi, iso og lign., men at fungere som en fremvisnings-/salgsplads for forretningsfolk og private. Det er således ikke tilladt at have større filarkiver liggende til fri download eller visning/streaming uden forudgående aftale med Simply.com.

6.2.2 Simply.com vil løbende vurdere funktionen af scripts/programmer/data, som eventuelt kan belaste serveren eller forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet, kan Simply.com til enhver tid midlertidigt lukke for adgangen til det pågældende webhotel. Dette vil dog normalt foregå i samråd med ophavsmanden.

6.2.3 Hvis et produkt benyttes til udsendelse af spam, phishing el.lign. forbeholder Simply.com sig retten til midlertidigt at lukke for adgang til produktet uden varsel, indtil problemet er udbedret. Dette er også gældende selv om ejeren af produktet ikke er bekendt med nævnte misbrug eller er direkte ansvarlig for det.

6.2.4 Simply.com tilbyder som hovedregel fri trafik for alle webhoteller. Dog kan en grov udnyttelse af dette medføre eksklusion fra Simply.coms servere eller begrænsning af båndbredde. Grov udnyttelse kan eksempelvis være overtrædelse af reglerne om websidens indhold samt uforholdsmæssigt stort trafikforbrug.

7 Betingelser for domæner

7.1 Domæneregistrering

7.1.1 Ved domænebestilling erklærer kunden, at dennes brug af domænenavnet ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder. Simply.com kan ikke gøres ansvarlig for tredjemands tab ved Kundens uretmæssige brug af domænet.

7.1.2 Simply.com stiller sin domænetester til rådighed for kundens undersøgelse af, om et domænenavn er ledigt. Simply.com kan ikke garantere, at det er muligt at registrere ethvert domænenavn, der kan findes via domænetesteren.

7.1.3 Ved registrering af domænenavne hos Simply.com (med undtagelse af .dk-domænenavne) accepterer Kunden følgende betingelser fra Key-Systems: Registration Agreement of Key-Systems.

7.1.4 Simply.com vil eksplicit være udpeget af domæneregistranten som Designated Agent i forhold til ethvert TLD, der registreres, administreres eller overdrages via Simply.com's kontrolpanel .

7.1.5 Ændres registrantinfo accepterer domæneregistranten eksplicit, at domænet ikke låses i 60 dage.

7.1.6 Simply.com er uden ansvar, såfremt en domænebestilling fejler.

7.1.7 Der henvises til det enkelte top-level domænes gældende regler, samt til øvrige tredjepartsleverandørers betingelser:

7.2 Domænefornyelse

7.2.1. Fornyelse af domænenavne foregår som udgangspunkt igennem kundens kontrolpanel hos Simply.com. Såfremt automatisk fornyelse ikke er aktiveret, vil kunden modtage påmindelse om fornyelse, inden domænets udløb. Det vil i alle tilfælde være kundens eget ansvar at sikre rettidig fornyelse af sine domæner.

7.2.2 Fornyer kunden ikke sit domæne rettidigt, vil det som udgangspunkt blive sat i karantæne (redemption) af det pågældende registry. Såfremt kunden ønsker domænet fornyet, imens det er i karantæne, kan det enkelte registry pålægge fornyelsen et gebyr, som Simply.com i så fald vil viderefakturere til kunden.

7.2.3 Kunden kan frit vælge om fornyelse af .dk-domæner skal ske igennem Simply.com eller Punktum dk A/S, dog har Punktum dk bestemt at .dk-domænefornyelse igennem Simply.com kun er muligt op til 1 måned inden domæneudløb hos Punktum dk.

7.2.4 Hvis Kunden fornyer et .dk-domænenavn igennem Simply.com, vil Simply.com som udgangspunkt forsøge at håndtere domænet igennem Punktum dk's forhandlerhåndtering.

7.2.5 Som en del af proceduren for domænefornyelse af .dk-domæner, der er fastsat af Punktum dk A/S, kan det, som forudsætning for at domænefornyelsen kan finde sted, være pålagt Simply.com kortvarigt og midlertidigt at påtage betalerrollen på et .dk domæne inden eksekvering af domænefornyelsen. Umiddelbart efter .dk-domænefornyelsen er gennemført vil betalerrollen altid blive ført tilbage til registranten af domænet, der er anført hos Punktum dk.

7.2.6 Såfremt Simply.com håndterer Kundens .dk-domænenavn via forhandlerhåndtering, er Kunden indforstået med, at Simply.com har ret til at foretage betalinger til Punktum dk, skifte navnenavneservere, ændre kontaktoplysninger og opsige domænenavnet på Kundens vegne. Kunden kan til enhver tid ændre dette på Punktum dk's selvbetjening.

7.3 Tvister om domæner

7.3.1 Tvister om .dk domæner skal afgøres ved Domæneklagenævnet.

7.3.2 Tvister om andre top-level domæner skal afgøres via ICANN's UDRP Administrative Procedure.

8 Kundens ansvar

8.1 Generelt

8.1.1 Kunden er forpligtet til at overholde god skik og orden ved anvendelsen af Simply.coms netværk og servere. God skik og orden betyder bredt fortolket, at kunden ikke må benytte Simply.coms ydelser til at bryde dansk lovgivning eller på nogen måde genere andre virksomheder eller privatpersoner. Hvis kunden er usikker på om en handling på Løsningen er tilladt, er det kundens ansvar at kontakte Simply.com og efterspørge anvisning herom.

8.2 Stamdata og tilladelser

8.2.1 Kunden er forpligtiget til selv at holde sine stamdata opdateret over for Simply.com, så adresseoplysninger, kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger til enhver tid er gyldige. Stamdata kan vedligeholdes igennem kundens kontrolpanel.

8.2.2 Kunden er indforstået med at skulle overholde alle gældende love og regler i forbindelse med kundens forretning. Kunden er ligeledes indforstået med, at Simply.com ikke udøver nogen kontrol af indholdet af den information som kunden udsender fra Løsningen, og at det udelukkende er kundens ansvar at sikre, at det data, som kunden sender og modtager, overholder alle gældende love og regler.

8.2.3 Kunden er forpligtet til at tilvejebringe alle nødvendige og behørige tilladelser og godkendelser fra enhver relevant offentlig myndighed, som er gældende for installation, brug og ejerskab af Løsningen, der stilles til rådighed af Simply.com.

9 Håndtering af ulovligt eller krænkende indhold

9.1 Simply.com's reaktionsmuligheder

9.1.1 Som hostingudbyder stiller Simply.com en Løsning til rådighed, som muliggør, at kunden kan opbevare og formidle sine data. Kunden har som udgangspunkt fri dispositionsret over egne data og selve Løsningen, og kunden har det fulde ansvar for, at der ikke findes indhold på Løsningen, der er lovstridigt eller krænker en tredjeparts rettigheder.

9.1.2 Såfremt en kunde opbevarer, offentliggør eller linker til tekster, billeder, filmklip, lydfiler eller enhver form for informationer, som Simply.com med rimelig grad af sandsynlighed kan vurdere er ulovligt eller strider mod en tredjeparts rettigheder, forbeholder Simply.com sig retten til - uden varsel - at suspendere kundens løsning, uden at blive erstatningsansvarlig for eventuelle tab, som kunden måtte lide som følge af suspenderingen.

9.1.3 Ovenstående gør sig ligeledes gældende, hvis Simply.com vurderer, at indholdet på en kundes Løsning har krænkende karakter eller kan virke stødende.

9.2 Henvendelse fra tredjemand

9.2.1 Såfremt Simply.com modtager en henvendelse fra en tredjepart, som angiver, at der findes lovstridigt indhold på en kundes Løsning, vil Simply.com informere den pågældende kunde om henvendelsen.

9.2.2 For at sikre sig ansvarsfrihed er Simply.com forpligtet til at vurdere, om det anfægtede indhold er lovstridigt eller krænker en tredjeparts rettigheder (E-handelslovens § 16). Ved vurderingen vil Simply.com så vidt muligt udbede sig og inddrage relevant juridisk dokumentation, som f.eks. en kendelse, domstolsafgørelse eller bevis for ejerskab af rettigheder. Hvis Simply.com i sådan sammenhæng og med rimelig grad af sandsynlighed kan konstatere, at en kundes Løsning indeholder materiale, der er lovstridigt eller krænker dokumenterede rettigheder, er Simply.com berettiget til - uden varsel - at suspendere den pågældende kundens Løsning uden at blive erstatningsansvarlig for eventuelle tab, som kunden måtte lide som følge af suspenderingen.

10 Simply.com's rettigheder

10.1 Simply.com har altid ret til uden varsel at suspendere en kundes løsning, hvis kunden har overtrådt nærværende Betingelser. Simply.com vil da fremsende en skriftlig begrundelse for suspenderingen med evt. henvisning til den betingelse, der er overtrådt. Forstyrrelse og forringelse af Simply.com's drift og kunder betragtes som misbrug af Løsningen . Dette kan til enhver tid medføre suspendering samt opsigelse af Løsningen . Simply . com er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug .

10.2 Simply.com forbeholder sig ret til at opsige en kundes igangværende Løsning med 30 dages skriftligt varsel. I tilfælde hvor kunden har forudbetalt for en periode, der afbrydes som følge af Simply.coms opsigelse, er kunden berettiget til at få det forudbetalte beløb refunderet, for den del af den forudbetalte periode, hvor produktet er opsagt.

11 Simply.com's ansvar

11.1 Simply.com er uden ansvar for tab som lides ved indirekte skader og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om Simply.com har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om Simply.com kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.

11.2 Simply.com tilstræber, at systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet året rundt. Simply.com er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt. Sådanne driftsafbrydelser vil så vidt muligt blive varslet forinden.

12 Erstatning

12.1 Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. Erstatningsbeløbet vil være begrænset til løsningsvederlaget.

12.2 Simply.com er ikke ansvarlig for følgende former for tab:

  • Driftstab eller indirekte tab.
  • Kundens lønudgifter til eget personale og eksterne omkostninger til inddatering af tabte data og retablering af systemer.
  • Kundens udgifter til ekstern konsulentassistance og rådgiverassistance.
  • Kundens tab af fortjeneste og/eller goodwill.

13 Force majeure

13.1 Ingen af Parterne skal i henhold til aftalen anses for ansvarlige overfor den modstående Part, for så vidt angår forhold, der ligger udenfor Partens kontrol, og som Parten ikke ved kontraktens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet.

13.2 Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende Part har givet skriftligt meddelelse herom til den anden Part senest 5 arbejdsdage efter, at force majeure situationen er indtrådt.

13.3 Tilfælde af force majeure kan være lynnedslag, oversvømmelser, naturkatastrofer, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, ildebrand, røgskade, eksplosion, vandskade, manglende eller forsinket myndighedsgodkendelse, regeringsindgreb, hærværk, indbrud, terrorisme, sabotage, væbnet konflikt, oprør, arbejdsnedlæggelse, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt Simply.coms egne medarbejdere og eventuelle underleverandører. Ovenstående er gældende selv om Simply.com er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Simply.com's funktioner.

14 Videresalg

14.1 Såfremt en bestilling foretages med henblik på videresalg, er det påkrævet at slutkunden bliver oplyst om Simply.coms rolle som leverandør. Det anbefales fra Simply.coms side, at kundeforholdet etableres mellem slutkunden og Simply.com.

14.2 Det er ikke tilladt for en kunde at videresælge Simply.coms produkter i eget navn, hvis dette resulterer i, at kunden udøver konkurrerende virksomhed med Simply.com.

15 Overdragelse af rettigheder

15.1 Parterne er gensidigt berettiget til at overdrage alle sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen, herunder brugsretten til de leverede ydelser, helt eller delvist til koncernforbundne selskaber, under forudsætning af, at dette er meddelt den anden Part skriftligt mindst 1 måned forud for overdragelsen. Overdragelsen må ikke stille nogen Parter økonomisk eller forretningsmæssigt dårligere end de var forud for overdragelsen.

15.2 Simply.com kan ikke uden kundens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge aftalen til tredjemand. Kunden kan ikke nægte at afgive samtykke uden en saglig grund.

16 Fortrydelsesret og opsigelse

16.1 Ved bestilling af et domæne leveres et produkt, som er specialtilpasset til kunden. Kunden accepterer, at Simply.com påbegynder bestillingen straks efter betaling er registreret, og at den almindelige fortrydelsesret i Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 1 stopper ved registrering af ydelsen i medfør af samme lovs § 18, stk. 2, nr. 3. Hverken erhvervsdrivende kunder eller forbrugere kan således fortryde bestillingen af et domæne og vil derfor ikke få registreringsgebyret for et fejlbestilt domæne tilbagebetalt.

16.2 Ved oprettelse af et webhotel gælder 14 dages fortrydelsesret.

16.3 Alle Abonnementsaftaler forudfaktureres for perioder á 12 måneder. Opsigelse af en Abonnementsaftale sker automatisk, såfremt aftalen ikke forlænges af kunden.

16.4 Når betaling for en Løsning er registreret, vil fejlbestilte eller resterende perioder som udgangspunkt ikke blive tilbagebetalt.

17 Behandling af persondata

17.1 Som led i Simply.coms levering af Løsningen, foretager Simply.com behandling af eventuelle persondata, som kunden overlader til Simply.com. Betingelserne for denne behandling reguleres af en databehandleraftale, der indgås mellem Parterne. Kunden kan rekvirere samt indgå Simply.coms databehandleraftale via kundens kontrolpanel.

17.2 Simply.com er forpligtet til at træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at kundens oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab.

18 Fortrolighed

18.1 Parterne forpligter sig til at behandle al information omhandlende hinandens forhold, fortroligt. Derudover forpligter Parterne sig til ikke at videregive sådan fortrolig information til tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse hertil fra den modstående Part og kun, at anvende fortrolig information til det formål der er beskrevet i aftalen.

18.2 Som fortrolig information anses enhver information om parternes virksomhed, herunder Parternes samarbejdspartnere, eller forretningsforhold, som Parterne har opnået kendskab til igennem deres samhandel, med undtagelse af oplysninger der er offentliggjort af Parterne.

18.3 Parterne er berettiget til at videregive oplysninger til myndighederne om den modstående Part, til opfyldelse af lovmæssige forpligtelser. Den modstående Part er forpligtet til at udlevere de fortrolige oplysninger i et så begrænset omfang som muligt, dog uden på nogen måde at omgå myndighedernes krav.

18.4 Fortrolighedsforpligtelsen gælder også efter ophør af Parternes indbyrdes kontraktforhold.

19 Samhandel med udenlandske virksomheder

19.1 Ved samhandel med virksomheder i EU, hvor Simply.com ikke opkræver moms, er kunden til enhver tid forpligtet til at oplyse Simply.com med gyldigt momsnummer. Simply.com er ifølge lovgivningen forpligtet til at indsende listeangivelser omkring salget til de danske myndigheder. Såfremt Simply.com pålægges afregning af moms, som følge af at et momsnummer er ugyldigt eller forkert opgivet, forbeholder Simply.com sig retten til at fakturere denne udgift videre til kunden.

20 Værneting

20.1 Nærværende Betingelser skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.

20.2 Parterne forpligter sig til gennem forhandling at forsøge, at finde en mindelig løsning på konflikter, og bestræbe sig på, at gøre det på en sådan måde, at Parternes anden produktion og andre ydelser ikke berøres heraf.

20.3 I mangel af mindelig løsning efter forhandling, skal sagen afgøres endeligt og bindende ved voldgift efter reglerne for Det Danske Voldgiftsinstitut eller ved en dansk retsinstans efter Simply.coms valg.

21 Kontakt

21.1 Simply.com tilbyder fri og ubegrænset support igennem vores online supportsystem på www.simply.com/support.

21.2 Hvis kunden ønsker at indgive en klage til Simply.com, kan dette ske igennem Simply.coms online supportsystem.